ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่น
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หมดเขตภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์  

แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์  

รางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

กำหนดการ
เปิดรับสมัครส่งตำรา                                                                                  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปิดรับสมัครส่งตำรา                                                                                   วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล                                                                          วันที่ 31 สิงหาคม 2566