รหัสอบรม:

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2561 (เสาร์ – อาทิตย์)

ณ Fisherman’s Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่ ยังไม่มี    ใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องทำงานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการทำงานยิ่งขึ้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นถึงความสำคัญถึงการให้ผู้ควบคุมงานได้มีความรู้และนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามข้อบังคับของสภาวิศวกร จึงได้จัดหลักสูตรเข้มข้นพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขึ้น เพื่อรองรับผู้ควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกรได้ โดยมีเนื้อหาการทดสอบเสมือนจริง และมีการจัดทำ workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ที่สอบไม่ได้ ได้ทดลองทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับงานที่ทำ
 2. เน้นการทำ workshop จนสามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ทุกประเด็น
 3. สำหรับผู้อบรมใหม่ สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้เพื่อทราบแนวทางของคำถาม

 

หมายเหตุ      ผู้เข้าร่วมการ Workshop ในหลักสูตรนี้แล้วยังสอบไม่ผ่านสามารถเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษฯ ในหลักสูตรปกติ (จำนวน 3 วัน) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่ม (เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ต่อ)

17.00 – 20.00 น.               ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ และสันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.               ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

15.00 – 16.00 น.               มอบวุฒิบัตร

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่าง น้ำชา-กาแฟ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

 ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ชำระก่อน 15 มีนาคม พ.ศ.2561 ชำระหลัง 15 มีนาคม พ.ศ.2561
สมาชิก วสท. 17,000 บาท 18,000 บาท
บุคคลทั่วไป 20,000 บาท 21,000 บาท
กรณีนอนห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 2,000 บาท
ผู้ติดตาม จ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท 5,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%
 2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/วุฒิบัตร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/อาหารค่ำ/ค่าเดินทาง (จาก วสท.ไปที่พัก) และที่พัก
 3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 4. การโอนเงินกรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงินมาที่ F: 0-2184-4597
 5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด

การคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

 1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน เต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

 1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 1. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
 2. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

 

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ต่อ)

17.00 – 20.00 น.               ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ และสันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.               ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

15.00 – 16.00 น.               มอบวุฒิบัตร

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่าง น้ำชา-กาแฟ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น
ดร.ธเนศ วีระศิริ
อ.ประสงค์ ธาราไชย
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
รศ.เอนก ศิริพานิชกร

วันที่จัด

31/03/2018

สถานที่จัด

Fisherman’s Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ม.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
กรณีนอนห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม บาท บาท
ผู้ติดตาม จ่ายเพิ่มท่านละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน เจ้าหน้าฝ่ายวิชาการโครงการ
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ภาคึพิเศษโยธาเข้มข้น-รุ่น1.pdf