รหัสอบรม:

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน  พ.ศ.2562 (เสาร์ – อาทิตย์)

รงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่ ยังไม่มี    ใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องทำงานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการทำงานยิ่งขึ้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นถึงความสำคัญถึงการให้ผู้ควบคุมงานได้มีความรู้และนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามข้อบังคับของสภาวิศวกร จึงได้จัดหลักสูตรเข้มข้นพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขึ้น เพื่อรองรับผู้ควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกรได้ โดยมีเนื้อหาการทดสอบเสมือนจริง และมีการจัดทำ workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ที่สอบไม่ได้ ได้ทดลองทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับงานที่ทำ
  2. เน้นการทำ workshop จนสามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ทุกประเด็น
  3. สำหรับผู้อบรมใหม่ สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้เพื่อทราบแนวทางของคำถาม

** เน้นการทดสอบเสมือนจริง และแก้ไขทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ **

หมายเหตุ           ผู้เข้าร่วมการ Workshop ในหลักสูตรนี้แล้วยังสอบไม่ผ่านสามารถเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษฯ ในหลักสูตรปกติ (3 วัน) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่ม (เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.                   Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                   Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ต่อ)

17.00 – 20.00 น.                   ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ และสันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.                   ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                   ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

15.00 – 16.00 น.                   มอบวุฒิบัตร

คณะวิทยากร

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 3
อ.ประสงค์ ธาราไชย
อ.สุวิช ลิ่มทอง
อ.สุรพล พงษ์ไทยพัฒน์
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ดร.ธเนศ วีระศิริ

วันที่จัด

21/09/2019

สถานที่จัด

โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ก.ย. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท
แพคคู่ (สมัคร 2 ท่าน) บาท บาท
กรณีนอนห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม บาท บาท
ผู้ติดตาม (ครอบครัว) จ่ายเพิ่มท่านละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
Tel : 02) 184-4600-9 ต่อ 527 Fax : (02) 184-4597
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น03-26-27เมย62.pdf