รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรมเรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

10.30 – 10.45 น.                  พักเบรกเช้า

10.45 – 12.00 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร

14.30 – 14.45 น.                  พักเบรกบ่าย

14.45 – 16.00 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ 

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

22/02/2019

สถานที่จัด

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
300 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวริศรา วศินสุข โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 533 หรือ Email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

22-ก.พ.62.pdf