รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร  “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นโครงสร้างที่ใช้กักเก็บน้ำหรือน้ำมันหรือน้ำประเภทอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ สามารถเก็บน้ำได้ปริมาณมากๆ ดังนั้นโครงการที่ต้องการน้ำใช้สอยในธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก นิยมสร้างถังไว้สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ตามต้องการ และ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถสร้างได้ทั้งอยู่บนดินและฝังในดิน  ดังนั้นผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบแรงต่างๆ ที่กระทำต่อโครงสร้างถังเก็บน้ำเป็นอย่างดี จึงจะสามารถคำนวณออกแบบให้ถังเก็บน้ำมีความปลอดภัยและใช้งานได้         ตามวัตถุประสงค์ การอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมหลักการในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้สร้างและผู้ใช้งาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563

08.00 – 08.30 น.         ลงทะเบียน

08.30 – 10.30 น.         ชนิดและประเภทต่างๆ ของถังเก็บน้ำ คสล.

                            การวิเคราะห์แรงเนื่องจากน้ำชนิดต่างๆ

                            สมมุติฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.         การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำสี่เหลี่ยมฝังดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

12.15 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.         การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำสี่เหลี่ยมวางบนดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

14.45 – 15.00 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.         การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำหอสูง

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2563

08.30 – 10.30 น.         การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำกลมวางบนดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.         การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำกลมฝังดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

12.15 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.         การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำต้านทานแผ่นดินไหว

14.45 – 15.00 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.         การออกแบบเขียนแบบรายละเอียดเหล็กเสริมต่างๆ เช่น เหล็กเสริมในผนัง เหล็กเสริมในพื้น และเหล็กเสริมบริเวณจุดต่อ เป็นต้น

คณะวิทยากร

โครงการอบรมหลักสูตร “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 8
รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ

วันที่จัด

29/08/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ถังเก็บน้ำ-คสล-29-30สค63.pdf