รหัสอบรม:

การอบรม เรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม

(Lockout Tagout in Engineering Work)

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(**คลิกเพื่อลงทะเบียน**)

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานในด้านวิศวกรรม ทั้งงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ จะพบว่ามีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร โดยมักจะใช้เครื่องจักร ซึ่งมีพลังงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งสิ้น  ดังนั้นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบบและวิธีการในการควบคุมพลังงานอันตราย ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ระบบที่นิยมใช้ในการควบคุมพลังงานอันตรายต่าง ๆ ก็คือ ระบบล็อกและติดป้ายทะเบียน หรือที่เรียกว่า ระบบ Lockout Tagout นั่นเอง  หากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ Lockout Tagout อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

          วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  1. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ถึงอันตรายอันเกิดจากพลังงานประเภทต่างๆ ในขณะเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
  3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจหลักการควบคุมและป้องกันอันตราย ในขณะเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
  4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ระบบ Lockout Tagout ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ค่าลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท.     2,500 บาท / คน
  บุคคลทั่วไป         3,000  บาท / คน  
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย      เลขที่ 045-2-03026-1ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524  E-mail : yaowapha@eit.or.th

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
5 ตุลาคม พ.ศ.2566

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.30 น.        –  กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Related Regulations and Standards

–  พลังงานอันตรายประเภทต่าง ๆ (Hazardous Energy)

–  อันตรายและอุบัติเหตุจากการไม่ใช้ LOTO (Injuries and Accidents)

–  การตัดแยกพลังงาน (Energy Isolation)

12:00 – 13:00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.        –  ขั้นตอนการควบคุมพลังงาน (Energy Controlled Procedures)

–  พื้นฐานที่สำคัญของระบบ LOTO (Basic of LOTO systems)

–  การใช้งานอุปกรณ์ระบบ LOTO (Use of LOTO Devices)

–  กรณีศึกษา (Case Study)

–  ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

การอบรม เรื่อง “เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม” (Lockout Tagout in Engineering Work)
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
  • ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
  • ที่ปรึกษาอนุกรรมการคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
  • วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป
  • ด้านเครื่องจักร ปั้นจั่น เครื่องมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
  • อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
  • อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่จัด

05/10/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
2. วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
4. ผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องจักร
5. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า
6. ช่างเทคนิค
7. ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 524 Email : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรอบรม-Lockout-5-10-66.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร