รหัสอบรม:

Sprayable waterproofing membrane
The use of sprayable waterproofing membranes has become increasingly in tunnel lining construction worldwide, thanks to its advantageous in installation and cost saving as compared to the conventional sheet membrane solution. This innovative membrane is particularly suitable for projects with limited space due to the clearance outline. It brings great benefits for concrete structures with complex geometries, offering a flexible and continuous waterproofing system without discrete joints, water stops or compartmentalization. However, it is important that these new spray applied systems are compatible with existing sheet membrane waterproofing systems as the transition in technology takes place.
Objectives of Seminar:
To introduce the concept and scope of benefits attributed with utilization of a ‘Double Bonded’ spray applied waterproofing membrane in Tunnels and other underground structures. TUTG will feature a speaker who has ample experience and is knowledgeable in the subject from Master Builders, the world leader in chemical products and technology in tunnel application.
The Master Builders Solutions brand brings all of BASF’s expertise together to create chemical solutions for new construction, maintenance, repair and renovation of structures. Master Builders Solutions is built on the experience gained from more than a century in the construction industry. The know-how and experience of a global community of BASF construction experts form the core of Master Builders Solutions. We combine the right elements from our portfolio to solve your specific construction challengeTUTG BASF Teatalk – Sprayable waterproofing membrane (1)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13.00 - 16.40

PROGRAM
Register at Meeting Room no.1, 4 Floors, EIT
13.20 – 13.25 Opening: Dr.Aphichat Sramoon, President (TUTG)
13.25 – 13.30 Introduction to Master Builders Solutions Portfolio;
Mr. Thararat Wutticha – Head of Construction Chemicals Thailand.
13.30 – 13.40 Introduction to Master Builders Solutions Underground Construction Portfolio;
Mr. Jaymes Khell – Master Builders Solutions BASF (Thai) Ltd
13.40 – 13.50 The birth of the ‘Double Bonded’ Spray Applied Waterproofing Membrane
13.50 – 15.15 The merits of MasterSeal 345 ‘Double Bonded’ Spray Applied Water Proofing Membrane
(Mr. Jaymes Khell)
• Comparing existing sheet membrane waterproofing systems in tunneling to a ‘Double Bonded’ spray applied systems
• Key associated observations and consideration
• Long term expectations and properties of an EVA based membrane
MasterSeal 345 in Road/Rail/MetroCross Passages (Mr. Jaymes Khell)

• The practical benefits
• The commercial benefits
• The performance benefits

Structure waterproofing refurbishment using MasterSeal 345 (Mr. Jaymes Khell)
• Project examples
15.15 – 15.35 Tea Break
15.35 – 16.05 Uses for Masterseal 345: Underground stations (Mr. Thararat Wutticha)
• The system approach to station waterproofing
16.05 – 16.35 Questions & Answers
16.35 – 16.40 Closing

คณะวิทยากร

วันที่จัด

26/06/2019

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

TUTG-BASF-Teatalk-Sprayable-waterproofing-membrane-1.pdf