รหัสอบรม:

                                 

        สัมมนาเรื่อง “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520”

(ปิดรับสมัครแล้วค่ะ)

                                     วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-15.45 น.

              ณ ห้องเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

                                         โรงแรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20


หลักการและเหตุผล

เมื่อมีความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากขึ้น ผู้ประกอบการได้พัฒนาการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน    กำลังสูง (High Strength Structural Steel) หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน     Grade SM520 ซึ่งมีคุณสมบัติการรับแรงดึงที่สูงขึ้น (High Yield Strength) สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการลง สะท้อนถึงต้นทุนด้านต่างๆที่ลดลงด้วยเช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงในก่อสร้างทั้งโครงสร้างอาคาร และ ฐานราก รวมถึงค่าขนส่ง ทำให้ในภาพรวมสามารถประหยัดต้นทุนก่อสร้างได้มากขึ้น

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
25 พ.ค. 2561

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.15 น.      พิธีเปิด

09.15 – 10.30 น.      โครงสร้างเหล็กอาคารเพื่อความยั่งยืน ประเทศไทย ยุค 4.0

บรรยายโดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     การออกแบบและการประยุกต์ใช้โปรแกรมโครงสร้าง Cellular Beam

บรรยายโดย  รศ.ดร.ปฐเมศ  ผาณิตพจมาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.     การออกแบบจุดต่อในงานโครงสร้างเหล็กกำลังสูง  

บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล

ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.15 – 14.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.30 – 15.45 น.     การก่อสร้างโครงการ G-Tower ด้วยเหล็กกำลังสูง

                     บรรยายโดย คุณคติวัฒน์  นันต๊ะยานา

                                      Detail Design Manager

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยากร

วันที่จัด

25/05/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

200 คน (จำนวนที่ว่าง 200 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ 522 โทรสาร : 02-184-4662
E-mail : [email protected] หรือ www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับสัมมนา-SYS-กทม..pdf