รหัสอบรม:

                          

“การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520”   

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561  เวลา 08.30-15.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-3   โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์   จังหวัดขอนแก่น

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล 

เมื่อมีความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากขึ้น ผู้ประกอบการได้พัฒนาการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง (High Strength Structural Steel) หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน     Grade SM520 ซึ่งมีคุณสมบัติการรับแรงดึงที่สูงขึ้น (High Yield Strength) สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการลง สะท้อนถึงต้นทุนด้านต่างๆที่ลดลงด้วยเช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงในก่อสร้างทั้งโครงสร้างอาคาร และ ฐานราก รวมถึงค่าขนส่ง ทำให้ในภาพรวมสามารถประหยัดต้นทุนก่อสร้างได้มากขึ้น

สำหรับเป้าหมายในการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับวิศวกรทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมา หรือแม้แต่เจ้าของงานได้เข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  รีดร้อนมากขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.15 น.      พิธีเปิด

09.15 – 10.30 น.        โครงสร้างเหล็กอาคารเพื่อความยั่งยืน ประเทศไทย ยุค 4.0

บรรยายโดย  รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.       การออกแบบและการประยุกต์ใช้โปรแกรมโครงสร้างเหล็ก              

                          Cellular Beam

บรรยายโดย รศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.       การออกแบบจุดต่อในงานโครงสร้างเหล็กกำลังสูง  

                          บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.15 – 15.30 น.           สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กเพื่อระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน

                                                                   (STeel  architecture for ecological sustainability)

บรรยายโดย คุณธนารัฏช์ วิเชียรทัศนา                 

กรรมการผู้จัดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

14/09/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร : 02-184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับสัมมนา-SYS-ขอนแก่น.pdf