รหัสอบรม:

การสัมมนาเรื่อง “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง   SM520”   (PDU 6 หน่วย)

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้องแกรนด์นันทา 1 ชั้น 2

  โรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13 กรกฎาคม 2561

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.15 น.      พิธีเปิด

09.15 – 10.30 น.        โครงสร้างเหล็กอาคารเพื่อความยั่งยืน ประเทศไทย ยุค 4.0

บรรยายโดย  รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.       การออกแบบและการประยุกต์ใช้โปรแกรมโครงสร้างเหล็ก              

                          Cellular Beam

บรรยายโดย รศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.       การออกแบบจุดต่อในงานโครงสร้างเหล็กกำลังสูง  

                          บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.15 – 15.30 น.      ออกเดินทางดูงานนอกสถานที่

15.30 – 16.30 น.      ดูงานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

16.30 – 17.30 น.         เดินทางกลับสู่โรงแรมโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  1. มีรถบริการรับ-ส่ง สำหรับการเดินทางไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฟรี

  1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาโปรดเตรียมอุปกรณ์ Safety (หมวก,รองเท้า) เพื่อใช้ในการเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง

คณะวิทยากร

วันที่จัด

13/07/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องแกรนด์นันทา 1 ชั้น 2 โรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับสัมมนา-SYS-ภาคเหนือ.pdf