รหัสอบรม:

การสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการเทคนิคการควบคุมและปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00-16.00 น.

ณ ศูนย์การผลิตชิ้นงานพรีคาสท์คอนกรีต อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ด่วน! รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น !!

จัดโดย

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ กระบวนการผลิตและการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่ในงานก่อสร้าง จำเป็นต้องอาศัยวิชาการ ทักษะประสบการณ์  ในด้านวิศวกรรมสำรวจ จัดการบริหารและควบคุมคุณภาพให้ได้รูปทรงตามการออกแบบ ทั้งนี้เป็นการสร้างคุณค่าในด้านวิศวกรรมแบบยั่งยืน ทั้งในกระบวนการผลิตและกระบวนการติดตั้งในระบบการผลิตแบบห่วงโซ่คุณค่ากับวิศวกรรมสำรวจ คงไว้ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยวิธีการรังวัดแบบความแม่นยำสูง (High Precision And High Accuracy) ภายใต้ข้อกำหนดความคลาดเคลื่อน (in tolerance) ที่ยอมได้ ตามข้อกำหนดของงานตัวอย่าง เช่น รถไฟรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

07.00 – 07.20 น.   ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

07.20 – 09.30 น.   ออกเดินทางจากสถานีบางซื่อ (เดินทางโดยรถไฟ เหมาตู้ขบวน)  

(ในระหว่างเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายถึงภาพรวมของโครงการ)

09.30 – 10.00 น.   เดินทางถึง สถานีหนองโดน และเปลี่ยนการเดินทางโดยรถยนต์เข้าไปยังพื้นที่   ดูงาน

10.00 – 11.00 น.   เข้ารับฟังการบรรยายในห้องประชุม

11.00 – 12.30 น.   ดูงานภาคสนาม ภายในศูนย์อุตสาหกรรมก่อสร้างหนองโดน           

12.30 – 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.30 – 17.35 น.   เดินทางกลับสถานีบางซื่อ

 

* กรณีที่เดินทางไปกับ วสท. สามารถขึ้นรถตู้ที่ วสท. เวลา 06.00 น.

** กรณีที่เดินทางไปเอง สามารถจอดรถที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ค่ะ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

20/11/2019

สถานที่จัด

ณ ศูนย์การผลิตชิ้นงานพรีคาสท์คอนกรีต อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับดูงาน-Geometry-Segment-20-11-62-1.pdf