รหัสอบรม:

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 11

 

** ยกเลิก **

ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (อาคาร9)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธามี การก่อสร้างอาคาร ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  รวมทั้งการก่อสร้างถนน ประเภทต่างๆ  สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือมีการสำรวจวางผังงานก่อสร้าง  เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจประเภทต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ดังนั้นงานสำรวจวางผังงานก่อสร้างจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะต้องให้ผู้ควบคุมดูแลงานทั้งหลายสามารถดำเนินการ หรือตรวจสอบงานได้ด้วยหลักการที่ถูกต้องและรวดเร็ว

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการวางผังก่อสร้างและการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งมีหลักวิธีการคิดวางแนวเส้นทาง การสำรวจ profile cross-section  การวางพิกัดวงรอบ การคิดดิน ตัดดินถม เป็นต้น ดังนั้น จึงจัด  การอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจเบื้องต้นแก่ผู้เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง
  2. เพื่อให้ทราบวิธีการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งงานวางแนวเส้นทาง
  3. เพื่อให้ทราบถึงหลักการงานระดับ และการคิดดินตัดดินถมที่ถูกวิธี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง
  2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงงานระดับ
  3. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ถึงการคิดดินตัดดินถม
  4. ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานสำรวจและงานระดับ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                   งานสำรวจเบื้องต้น

โดย      รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

10.30 – 10.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                   งานระดับทั่วไป

โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                   วิธีการวางผังงานก่อสร้างและการวางแนวเส้นทาง

โดย      รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

14.30 – 14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                   แบบจำลอง และการวางผังและวิธีการ

โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์  /รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์   

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.                  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำรวจ

12.00 – 13.30 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.                   ฝึกปฏิบัติวางผัง

14.30 – 14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                   ตรวจสอบและประเมินผล

 

คณะวิทยากร

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 11
รศ.รอ. พิพัฒน์ สอนวงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายชาญณรงค์ ไวยพจน์ 

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่จัด

17/10/2020

สถานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานโยธา และก่อสร้าง บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ต.ค. 63
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร