รหัสอบรม:

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (อาคาร9)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธามี การก่อสร้างอาคาร ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  รวมทั้งการก่อสร้างถนน ประเภทต่างๆ  สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือมีการสำรวจวางผังงานก่อสร้าง  เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจประเภทต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ดังนั้นงานสำรวจวางผังงานก่อสร้างจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะต้องให้ผู้ควบคุมดูแลงานทั้งหลายสามารถดำเนินการ หรือตรวจสอบงานได้ด้วยหลักการที่ถูกต้องและรวดเร็ว

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการวางผังก่อสร้างและการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งมีหลักวิธีการคิดวางแนวเส้นทาง การสำรวจ profile cross-section  การวางพิกัดวงรอบ การคิดดิน ตัดดินถม เป็นต้น ดังนั้น จึงจัด  การอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจเบื้องต้นแก่ผู้เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง
  2. เพื่อให้ทราบวิธีการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งงานวางแนวเส้นทาง
  3. เพื่อให้ทราบถึงหลักการงานระดับ และการคิดดินตัดดินถมที่ถูกวิธี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง
  2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงงานระดับ
  3. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ถึงการคิดดินตัดดินถม
  4. ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานสำรวจและงานระดับ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                  งานสำรวจเบื้องต้น

โดย      รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

10.30 – 10.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                  งานระดับทั่วไป

โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                  วิธีการวางผังงานก่อสร้างและการวางแนวเส้นทาง

โดย      รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

14.30 – 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                  แบบจำลอง และการวางผังและวิธีการ

โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์  /รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์  

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.                  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำรวจ

12.00 – 13.30 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.                  ฝึกปฏิบัติวางผังที่

14.30 – 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                  ตรวจสอบและประเมินผล

คณะวิทยากร

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 10
รศ.รอ. พิพัฒน์ สอนวงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายชาญณรงค์ ไวยพจน์

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่จัด

18/01/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (อาคาร9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานโยธา และก่อสร้าง บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ม.ค. 63
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

survey10_18-19มค62.pdf