รหัสอบรม:

โครงการศึกษาและดูงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ      

         วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น.

         ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รับจำนวน 35 ท่านเท่านั้น !!

หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยภารกิจเริ่มแรกเป็นการรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมจากต่างประเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลกับผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ประเทศไทยและฝรั่งเศสได้ลงนามการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของประเทศ และเพื่อเป็นการรองรับการปฏิบัติการดาวเทียมดังกล่าว สทอภ. จึงได้พัฒนาพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ณ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อจัดตั้งสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ภายหลังจากดาวเทียมไทยโชตถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และให้บริการข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ได้มีการพัฒนาพื้นที่สถานีศรีราชาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ สทอภ. ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักของ สทอภ. ในรูปแบบของโครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park: SKP) หรือ โครงการ SKP SKP เป็น Open Innovation Platform ที่มีบทบาทสำคัญในด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ทั้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการขยายบทบาทครอบคลุมไปสู่อาเซียนและในระดับนานาชาติ”

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วสท. จึงถือโอกาสนี้จัดโครงการศึกษาดูงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

องค์ประกอบของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

 1. สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite Operations Center) เป็นหน่วยผลิตข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลก และดาวเทียมอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานหลักที่ สทอภ. ทำอยู่ในปัจจุบัน และเป็นอาคารศูนย์กลางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สทอภ. ในอนาคต
 2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Research & Training Center) เป็นศูนย์กลางด้านภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อวิจัยพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ และเพื่อเผยแพร่ความรู้
 3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสำรวจโลก (Visionarium) เป็นสถานที่จัดแสดงกิจกรรมและเทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลและวิชาการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์แก่สังคม โดยเฉพาะ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 4. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology Development Center) เพื่อทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและประกอบดาวเทียมสำรวจโลก รวมทั้งเทคโนโลยีอวกาศสำหรับสำรวจโลกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสำรวจโลก (Entrepreneurial Development Center) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ที่ต้องการสร้างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นฐาน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ สทอภ. ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการจากเทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าจากนวัตกรรมร่วมกัน
 6. ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Business Prototyping Center) เป็นพื้นที่สำหรับบริษัทเอกชน ที่ต้องการทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่นำเทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศไปต่อยอด จะเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ สทอภ. ภายใต้นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมของชาติ โดยที่บริษัทที่มาทำการวิจัยและพัฒนาจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด
 7. ศูนย์ผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติ (Geo Informatics Solution Delivery Center) รองรับการปฏิบัติการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศน้ำ และภูมิสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถพร้อมให้บริการข้อมูลแบบ on-line ตลอด 24 ชั่วโมง
 8. ที่พักอาศัยและนันทนาการ เพื่อให้ความสะดวกแก่นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของอุทยานวิจัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

09.00 – 09.30 น.    ลงทะเบียน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

09.30 – 12.00 น.    ฟังการบรรยาย

 1. 1. แนะนำอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
 2. 2. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม
 3. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.     เยี่ยมชม SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้ทางอวกาศที่จะสร้างแรงบันดาล

ใจในการดำรงชีวิต

15.00 น.                 เดินทางกลับ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

25/07/2018

สถานที่จัด

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

35 คน (จำนวนที่ว่าง 35 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
2200 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับดูงาน-GISTDA-1.pdf