รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม

หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS

วันที่ 29-30 เมษายน 2562 (จันทร์-อังคาร)

    ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 8.30-16.30 น.

จัดโดย

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


หลักการและเหตุผล

เครื่องรับสัญญาณหาตำแหน่งดาวเทียม  GPS (Global Positioning System)/GNSS (Global Navigation Satellite System) ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานหลายๆด้านทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก อาทิเช่น งานวิศวกรรมการก่อสร้าง แผนที่ ผังเมือง เหมืองแร่ การรังวัดที่ดินและตลอดจน อากาศยานไร้คนขับสำหรับงานแผนที่ขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยเฉพาะในงานวิศวกรรมการก่อสร้างทั้งขนาดขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ เริ่มนำการรังวัดดาวเทียมมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ วสท.จึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ให้กับวิศวกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆ ดังกล่าว ที่กำลังประสบปัญหาการใช้งานการหาตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS/GNSS  จึงได้จัดอบรม หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS ให้กับวิศวกรและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการรังวัดดาวเทียม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
29 เมษายน 2562

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             บทนำ ระบบดาวเทียม GPS/GNSS

ระบบพิกัดสำหรับดาวเทียม GNSS ในประเทศไทย

รูปแบบข้อมูลมาตรฐานของดาวเทียม GNSS

หลักการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS

ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลดาวเทียม GNSS

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             เทคนิคการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.             การวางแผนงานการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS

การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS

15.30 – 15.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.00 น.             การควบคุมคุณภาพสำหรับงานรังวัดดาวเทียม GNSS

การหาค่าระดับด้วยดาวเทียม GNSS

การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ในงานวิศวกรรม

30 เมษายน 2562

09.00 – 10.30 น.             ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องรับแบบนำหนใน Smart phone

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี Static

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.             ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี RTK

15.30 – 15.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.00 น.             ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี RTK GNSS NETWORK

ฝึกปฏิบัติ การประมวลผลภายหลังข้อมูลดาวเทียม GNSS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม หลักสูตร "รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS"

วิทยากร

  • อาจารย์  ดร.ธีทัต  เจริญกาลัญญูตา        ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณสำเนียง สุตระ                              บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่จัด

29/04/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-GPS-GNSS_62.pdf