รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี  (Supervisory Skill) รุ่นที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจอบรม กรุณาสมัครผ่านล้งค์นี้นะคะ  

https://docs.google.com/forms/d/14RgXmOM_pb-hWq3yZYwVPq-zGddUelcvutUwKfvi8GA/edit

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งกับคู่แข่งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขัน คือ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ในการที่จะบริหารงานบุคคลให้ดี โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือการปฏิบัติการนั้น หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงสุด หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น (First line Management) ซึ่งทำงานประสานงานระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่นำนโยบายขององค์กรมาใช้ให้บังเกิดผล

องค์กรส่วนใหญ่จะเน้นการพัฒนาทางด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Hardware) และทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ IT (Software) เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดการพัฒนาทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human ware) ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กรอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่คนเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ระบบดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นหัวหน้างาน จึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการนำนโยบายไปปรับใช้ในองค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทราบถึงกระบวนการ วิธีการ เทคนิคและขั้นตอนต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องทราบ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการการทำงานภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • Supervisor / หัวหน้างาน โฟร์แมน / ช่างเทคนิค ช่างชำนาญงาน
  • พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานและต้องการพัฒนาตนเอง

รูปแบบการฝึกอบรม

ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการที่ไม่เน้นแบบการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับฟังแต่อย่างเดียวแต่ต้องการให้มีส่วนร่วม (Class Participation) ได้แก่ การจัดให้มีการทำกรณีศึกษา Case Study, การพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และการบรรยาย รวมทั้งการชม VIDEO กรณีตัวอย่าง โดยจะสรุปเป็นแนวทางที่สามารถนำหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

08.30-09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.       ความหมายของหัวหน้างาน (Who is Supervisor?)

ประเภทหัวหน้างาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Authority and  Responsibility)

หลักการบริหารงานเบื้องต้น (Basic Management) ของหัวหน้างาน

ความเป็นผู้นำ (Leadership)

13.00-16.30 น.       การสั่งงานและการสอนงาน

การทำงานเป็นทีม (Team Working)

สิ่งที่หัวหน้างานจะต้องทำในแต่ละวัน (Daily Management)

การบริหารคนและการจูงใจ (Motivation)

การสั่งงาน และการมอบหมายงาน (Delegation)

  • มนุษย์สัมพันธ์ (Human relation)

 

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) รุ่นที่ 9
นายสาธิต บูรพรรณ์

วันที่จัด

27/05/2021

สถานที่จัด

ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี_20มีค63.pdf