รหัสอบรม:


                             การอบรมเรื่อง

“แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง galleria ชั้น 2 โรงแรม s รัชดา

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ South East Asia Iron and Steel Institute และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

 ฟรี! คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก 

ในปัจจุบันความแพร่หลายของการใช้งานโครงสร้างเหล็กเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่ความสามารถในการผลิตแปรรูปมาจากโรงงานให้สามารถยกประกอบติดตั้งที่หน้างานได้โดยง่าย ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ตลอดจนราคาของวัสดุที่ลดต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงสามารถพบเห็นระบบงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตมาจากโรงงานแปรรูป (fabricator) เพื่อนำมาประกอบติดตั้งที่หน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและคลังเก็บสินค้า งานสัมมนาในหัวข้อนี้เป็นการนำเสนอถึงแนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็ก การพิจารณากำหนดแรงที่กระทำ ตลอดจนกระบวนวิธีเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 09.05 น.        กล่าวเปิดงาน

                               โดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  ประธานอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานฯ

09.05 – 09.35 น.        ภาพรวม แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ลักษณะของอาคารเหล็กสำเร็จรูป นิยาม ผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของโครงสร้างอาคาร

โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)

09.35 – 10.15 น.        พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง องค์อาคารรับแรงอัด และองค์อาคารรับแรงดัด

โดย ผศ. ดร. กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ / รศ. ดร. ปิยะ โชติกไกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.15 – 10.30 น.        พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ

10.30 – 11.20 น.        พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อต่อโครงสร้างเหล็ก

โดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.20 – 12.00 น.        การวิเคราะห์และพฤติกรรมการวิบัติขององค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

โดย พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

12:00 – 13:00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 13:40 น.          ประเภทของแรงที่กระทำ น้ำหนักบรรทุกรวม และพื้นฐานการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

โดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  ประธานอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานฯ

13:40 – 14:30 น.          การกำหนดน้ำหนักบรรทุกรวม (load combination) พื้นฐานการวิเคราะห์แรงลม

โดย รศ. ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14:30 – 14:50 น.        พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ

14:50 – 15:30 น.          ระบบการป้องกันสนิมให้กับโครงสร้างเหล็ก ประเภทของสีป้องกันสนิม การพิจารณาความรุนแรงของสภาพแวดล้อม และความทนทานที่ต้องการในการออกแบบระบบสี

โดย รศ. ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15:30 – 16:10 น.          การออกแบบเพื่อความสามารถใช้งานได้ดี การพิจารณาการแอ่นตัวในแนวดิ่งและแนวนอนของโครงสร้างหลักและโครงสร้างรอง และการ optimization ในด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

โดย ตัวแทนจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยากร

วันที่จัด

22/11/2019

สถานที่จัด

ณ ห้อง galleria ชั้น 2 โรงแรม s รัชดา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า-1.pdf