รหัสอบรม:

เทคนิคพิจารณ์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม

โดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคาร วสท. ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา) กรุงเทพฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน และวิศวกรนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติงานสำรวจ

มาตรฐานนี้จะกล่าวถึงการรวบรวมมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยทางคณะทำงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออกแบบจัดทำมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม เนื้อหามาตรฐานครอบคลุมเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือทั้งประเภทของอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์บันทึกภาพในการสำรวจ โดยจะต้องสอดคล้องกับหลักวิชาการ ตลอดจนข้อกำหนดในกระบวนการสำรวจเพื่อให้ได้มาตรฐานในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายที่มีความถูกต้องเหมาะสมแก่การนำไปใช้งานด้านวิศวกรรม

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม บัดนี้ร่างมาตรฐานดังกล่าว พร้อมที่จะรับการเทคนิคพิจารณ์ ให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดทำมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้ใช้และ           ผู้ให้บริการการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา) กรุงเทพฯ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
14 ธันวาคม 2561

กำหนดการเทคนิคพิจารณ์

มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม

โดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคาร วสท. ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา) กรุงเทพฯ

———————————————————————

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    ลงทะเบียน รับเอกสาร

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.    กล่าวเปิด

โดย  รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร

ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ

๐๙.๔๐ – ๑๑.๐๐ น.    นำเสนอมาตรฐาน

โดย ๑. รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ

๒. นายสมพัสตร์ สุวพิศ ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ

๓. รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน  กรรมการประจำมาตรฐานฯ

๔. นายณัฐสรณ์ คุปตะวาณิช อนุกรรมการและเลขานุการประจำร่างมาตรฐานฯ

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.    รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.    นำเสนอมาตรฐาน (ต่อ)

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.    รับฟังความเห็นและตอบข้อซักถาม

                               โดย ๑. รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ

๒. นายสมพัสตร์ สุวพิศ ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ

๓. รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน  กรรมการประจำมาตรฐานฯ

๔. นายณัฐสรณ์ คุปตะวาณิช อนุกรรมการและเลขานุการประจำร่างมาตรฐานฯ

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

คณะวิทยากร

วันที่จัด

14/12/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

OK_กำหนดการเทคนิคพิจารณ์แบบตอบรับ.pdf