รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 47

ระหว่างวันที่  29-31 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 (วันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์)

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาวิศวกร

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/SVUhyXe24cXgekSt7

หลักการและเหตุผล

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารโรงงาน ฯลฯ หลักสูตร การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ จะช่วยให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และช่างควบคุมงานระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง และเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นทฤษฎี การออกแบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA

วิทยากร  

คุณวันชัย  บัณฑิตกฤษดา

กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์

กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.

วิศวกรอาวุโสระบบป้องกันอัคคีภัย  Lincolne Scott Co., Ltd.

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.     3,600   บาท / คน

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4,000   บาท / คน 

บุคคลทั่วไป  4,500   บาท / คน 

(ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

การชำระค่าลงทะเบียน

 • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์   เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์   เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 02-184-4662

Email: [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
29/10/2564

09.00-12.00 น.

  วันที่ 1    พื้นฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำ การติดตั้งระบบท่อยืน

   • Hydraulic and water -based fire protection
   • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
   • นิยามที่จำเป็นของระบบท่อยืน
   • ประเภทของระบบท่อยืน
   • การหาปริมาณน้ำดับเพลิงของระบบท่อยืน
   • การแบ่งโซนท่อยืนสำหรับอาคารสูง
   • ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในระบบท่อยืน เช่น Hose Valve, Fire Department Connect,

   Fire Hydrant

   • ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
   • ประเภทของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
   • การแบ่งประเภทพื้นที่ครอบครอง
   • แนวคิดพื้นฐานการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
   • ถาม-ตอบ
30/10/2564

09.00-12.00 น.

วันที่ 2     การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

 • การวางตำแหน่งของ Upright and Pendant sprinkler
 • การวางตำแหน่งของ sidewall sprinkler
 • ข้อกำหนดพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • ข้อกำหนดระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • ข้อกำหนดระยะห่างจากเพดาน และ สิ่งกีดขวางของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • การคำนวณหาขนาดพื้นที่ป้องกัน
 • Small room application
 • Special situation installation requirement
 • Hanger and support
 • การกำหนดขนาดท่อโดยวิธี Pipe Schedule
 • การคำนวณหาปริมาณน้ำดับเพลิงเบื้องต้น
 • Workshop
 • ถาม-ตอบ
31/10/2564

วันที่ 3     พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง

 • ประเภทของระบบส่งน้ำดับเพลิง
 • นิยามที่จำเป็นของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • พื้นฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • การตั้งค่า Start -Stop ของ Jockey Pump และ Fire Pump
 • Lesson to learn from existing condition
 • ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

29/10/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 27 ต.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร