รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop
อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า
วันที่ 18 – 19 กันยายน 2563    *** ปิดรับสมัครแล้วไม่รับลงทะเบียนหน้างาน   (จะเปิดอีกครั้งในเดือนธันวาคมค่ะ)

เปลี่ยนโรงแรม เป็น

ณ ห้องธาราเทพ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค (Ramada By Wyndham Bangkok Chaophya Park) (อาคารธาราเทพ ฮอล์ล) ถนนรัชดาภิเษก **เดิมชื่อโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

(เดิมจัดท่ี่ โรงแรม เอสซี ปาร์ค ชั้น 6 ห้องเทพลีลาบอลรูม)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงจัดทำ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้ง Solar Rooftop อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเนื่องจากขณะนี้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป และมีผู้ที่สนใจจำนวนมาก ดังนั้น วสท. จึงจัดอบรม เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า” เพื่อให้ความรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวกับ Solar Rooftop แก่สมาชิกและผู้สนใจที่จะลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop ทั้งในระดับที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ รวมถึงอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องการออกแบบ ติดตั้งทางเทคนิค และบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมถึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
08.20-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิด โดย คุณลือชัย ทองนิล
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
09.00-10.00 น. เรื่อง AC power system Grid และ DC cable design
วิทยากร ดร.สมบัติ วนิชประภา
10.00-10.15 น. Coffee break
10.15-11.15 น. เรื่อง System grounding และส่วนที่เข้าไปเชื่อมโยงกับ inverter
วิทยากร คุณสุวิทย์ ศรีสุข
11.15-12.15 น. เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่าและ SPD
วิทยากร คุณภาธร สิรจันทร์สว่าง
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. เรื่อง Monitoring การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม การออกแบบ
วิทยากร คุณดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ และ ร.อ.บัญญัติ เลิศบุษศราคาม ร.น.
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
09.00-10.30 น. เรื่อง PV Inverter ในงาน PV rooftop, เทคโนโลยี, หลักการทำงาน, String and Central Inverter, Grid Code, การบำรุงรักษา PV Rooftop
วิทยากร ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง
10.45-12.00 น. เรื่อง PCS on-grid and off-grid, เทคโนโลยี และหลักการทำงาน ของ PCS, Application
On-Grid & Off-Grid และ ระบบ PV Hybrid inverter
วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. เรื่อง Energy storage system (ESS), ความรู้พื้นฐาน และ เทคโนโลยีของ แบตเตอรี่ในปัจจุบัน และอนาคต, ชนิดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับ PV rooftop, Recycle batteries and Second life batteries
วิทยากร ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ และ ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ
13.45-14.30 น. คุณสมบัติ และ ความหมายของ parameter เช่น cycle life ระดับแรงดันในการใช้งาน ที่ใช้ใน ระบบกักเก็บพลังงาน, การเลือกชนิด รูปแบบการติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ป้องกัน และพื้นที่ในการติดตั้ง ตามมาตรฐานของ วสท.
วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์
14.30-14.45 น. Coffee break
14.45-15.30 น. การคํานวณ การใช้งาน และความคุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้ง PV rooftop มี/ไม่มี ระบบกักเก็บ พลังงาน
วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์
15.30-16.15 น. การบํารุงรักษาและการใช้งานแบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม
วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์
16.15-16.45 น. สรุปสาระสำคัญของ Energy storage system (ESS),
ทีมวิทยากร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
08.20-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิด โดย คุณลือชัย ทองนิล
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
09.00-10.00 น. เรื่อง AC power system Grid และ DC cable design
วิทยากร ดร.สมบัติ วนิชประภา
10.00-10.15 น. Coffee break
10.15-11.15 น. เรื่อง System grounding และส่วนที่เข้าไปเชื่อมโยงกับ inverter
วิทยากร คุณสุวิทย์ ศรีสุข
11.15-12.15 น. เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่าและ SPD
วิทยากร คุณภาธร สิริจันทร์สว่าง
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. เรื่อง Monitoring การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม การออกแบบ
วิทยากร คุณดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
09.00-10.30 น. เรื่อง PV Inverter ในงาน PV rooftop, เทคโนโลยี, หลักการทำงาน, String and Central Inverter, Grid Code, การบำรุงรักษา PV Rooftop
วิทยากร ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง
10.45-12.00 น. เรื่อง PCS on-grid and off-grid, เทคโนโลยี และหลักการทำงาน ของ PCS, Application
On-Grid & Off-Grid และ ระบบ PV Hybrid inverter
วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. เรื่อง Energy storage system (ESS), ความรู้พื้นฐาน และ เทคโนโลยีของ แบตเตอรี่ในปัจจุบัน และอนาคต, ชนิดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับ PV rooftop, Recycle batteries and Second life batteries
วิทยากร ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ และ ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ
13.45-14.30 น. คุณสมบัติ และ ความหมายของ parameter เช่น cycle life ระดับแรงดันในการใช้งาน ที่ใช้ใน ระบบกักเก็บพลังงาน, การเลือกชนิด รูปแบบการติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ป้องกัน และพื้นที่ในการติดตั้ง ตามมาตรฐานของ วสท.
วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์
14.30-14.45 น. Coffee break
14.45-15.30 น. การคํานวณ การใช้งาน และความคุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้ง PV rooftop มี/ไม่มี ระบบกักเก็บ พลังงาน
วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์
15.30-16.15 น. การบํารุงรักษาและการใช้งานแบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม
วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์
16.15-16.45 น. สรุปสาระสำคัญของ Energy storage system (ESS),
ทีมวิทยากร

คณะวิทยากร

18-19/9/2563การอบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า

วิทยากร ดร.สมบัติ วนิชประภา
วิทยากร คุณสุวิทย์ ศรีสุข
วิทยากร คุณภาธร สิริจันทร์สว่าง
วิทยากร คุณดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ
วิทยากร ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง
วิทยากร คุณเกษียร สุขีโมกข์
วิทยากร ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ และ ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ
วิทยากร คุณปฏิภาณ กาลวิบูลย์

วันที่จัด

18/09/2020

สถานที่จัด

โรงแรม เอสซี ปาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ก.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Sola-Rooftop2563-แก้ไข2.pdf