รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก    รุ่นที่ 7

(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)

ระหว่างวันที่  5 – 6  พฤษภาคม  2561

ณ ห้องประชุม วสท.

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ  ซึ่ง งานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 • สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 • เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 • เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00-12.00 น.

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคำจำกัดความ ป้ายชี้บ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
 • ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
 • ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ช่วยยก
 • ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสอบแบบไม่ทำลายของอุปกรณ์ช่วยยก
 • กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.30 น.

o   ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้  อุปกรณ์ช่วยยก

o   Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น.

 • ลวดสลิง (Wire Rope Sling)
 • ประเภทลวดสลิง โครงสร้างของลวดสลิง  การขนย้ายติดตั้ง การบำรุงรักษา
 • คุณสมบัติทางกายภาพของลวดสลิง
 • การย้ำหัวแบบต่าง ๆ ของลวดสลิง
 • เทคนิคการตรวจสอบลวดสลิง และการเสื่อมสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO4309
 • เทคนิคการคำนวณการรับน้ำหนักของลวดสลิง

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-16.30 น.

 • ฝึกการวัดและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก
 • สอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 7
นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วิทยากรหลักสูตร ‘วิทยากรปั้นจั่น’

นายประวิทย์ โตรฐาน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วันที่จัด

05/05/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ตรวจสอบสลิง7.pdf