รหัสอบรม:

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร

ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 24

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

** เลื่อนไปเป็นวันที่ 30 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 **

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ปัจจุบันงานนั่งร้านได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากมาย  รวมทั้งงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  และมีการใช้นั่งร้านหลายรูปแบบรวมทั้งวัสดุประเภทต่างๆ ที่นำมาใช้โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ส่วนใหญ่มักเกิดจากนั่งร้านที่ใช้วัสดุรวมทั้งการประกอบและติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน  และอีกส่วนหนึ่งใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้นั่งร้านรับน้ำหนักเกินกว่าที่จะรับได้ทำให้หักพังและถล่ม  การติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มและทรุดตัว และไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการอบรมนั่งร้านเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และการสูญเสียต่างๆ ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ดังนั้น การจัดอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  ลดความสูญเสีย และให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับนั่งร้าน  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของนั่งร้าน
 2. เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 3. เพื่อให้ทราบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน
 4. เพื่อให้ทราบถึงการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน และถูกวิธี
 5. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการติดตั้ง การใช้ รวมถึงการทดสอบความแข็งแรง การตรวจสอบให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจของนั่งร้านประเภทต่างๆ
 2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการตรวจสอบ/ทดสอบ ติดตั้ง และการเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน  ผู้ติดตั้งนั่งร้าน  และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 2. นายช่างเทศบาล อบจ. อบต.
 3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. –           ประเภทนั่งร้าน

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                        โดย นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             นั่งร้านและหลักการคำนวณการรับน้ำหนักทั่วไป           

                        โดย นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และกรณีศึกษา

โดย นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.             ความเสียหายที่เกิดกับนั่งร้าน แบบจำลอง วิธีการทดสอบและตรวจสอบ

                                    โดย  ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์     

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

09.00 – 12.00 น.             ดูงานการทดสอบนั่งร้านและอุปกรณ์

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการดูงาน

14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.             สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการดูงาน (ต่อ)

คณะวิทยากร

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 24
นายชาญณรงค์ ไวยพจน์
ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์

วันที่จัด

08/05/2021

สถานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน  ผู้ติดตั้งนั่งร้าน  และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
นายช่างเทศบาล อบจ. อบต.
บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ต.ค. 64
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร