รหัสอบรม:

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 23

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานนั่งร้านได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากมาย  รวมทั้งงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  และมีการใช้นั่งร้านหลายรูปแบบรวมทั้งวัสดุประเภทต่างๆ ที่นำมาใช้โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ส่วนใหญ่มักเกิดจากนั่งร้านที่ใช้วัสดุรวมทั้งการประกอบและติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน  และอีกส่วนหนึ่งใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้นั่งร้านรับน้ำหนักเกินกว่าที่จะรับได้ทำให้หักพังและถล่ม  การติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มและทรุดตัว และไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการอบรมนั่งร้านเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และการสูญเสียต่างๆ ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ดังนั้น การจัดอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  ลดความสูญเสีย และให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับนั่งร้าน  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของนั่งร้าน
  2. เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
  3. เพื่อให้ทราบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน
  4. เพื่อให้ทราบถึงการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน และถูกวิธี
  5. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการติดตั้ง การใช้ รวมถึงการทดสอบความแข็งแรง การตรวจสอบให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจของนั่งร้านประเภทต่างๆ
  2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการตรวจสอบ/ทดสอบ ติดตั้ง และการเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. –           ประเภทนั่งร้าน

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                        โดย นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             นั่งร้านและหลักการคำนวณการรับน้ำหนักทั่วไป          

                        โดย นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และกรณีศึกษา

โดย นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.             ความเสียหายที่เกิดกับนั่งร้าน แบบจำลอง วิธีการทดสอบและตรวจสอบ

                                    โดย  ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์     

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.             ดูงานการทดสอบนั่งร้านและอุปกรณ์

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการดูงาน

14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.             สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการดูงาน (ต่อ)

คณะวิทยากร

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้านและการตรวจสอบ รุ่นที่ 23
นายชาญณรงค์ ไวยพจน์
ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์

วันที่จัด

07/11/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน ผู้ติดตั้งนั่งร้าน และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
2. นายช่างเทศบาล อบจ. อบต.
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 27 ส.ค. 63
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

นั่งร้าน23-7-8พย63-1.pdf