รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ.2564 (วันพฤหัสบดี – วันศุกร์)

เวลา 09.00 16.00 น.  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลิ้งค์การสมัครอบรม

https://docs.google.com/forms/d/1NDmEtjry9hHf9R1DbkzILoM4YsGbky_91JGQCweFNPE/edit

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้งานก่อสร้างมีปริมาณและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่สิ่งที่ย้อนแย้งกันในงานก่อสร้าง คือ การประสบอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือเสียชีวิต โดยจะครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการทำงาน และโรคเนื่องจากการทำงาน ซึ่งการประสบอันตรายในแต่ละครั้งทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทน ค่าทำศพ และความสูญเสียทางอ้อม เช่น ค่าเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยในปัจจุบันได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเพิ่มความรุนแรงหรือเสียหายมากขึ้น ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ จำนวนมาก เช่น ช่างฝีมือ คนงาน ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง

ดังนั้นการป้องกันและลดการประสบอันตรายในงานก่อสร้าง จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งรัดและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อทำให้เกิดความตระหนักและมีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  2. เพื่อทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  3. เพื่อทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงและมีแนวทางการป้องอันตรายต่างๆ ในงานก่อสร้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 น.         ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.         บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐในด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

บรรยายโดย :    นายอนวัช บูรพาชน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

10:30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.         การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

บรรยายโดย :    นายอนวัช บูรพาชน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

12:00 – 13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.         ระบบบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

  • การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ
  • การวัดผลการดำเนินงาน
  • การตรวจประเมินและทบทวน
  • กรณีศึกษา

บรรยายโดย :    นายสุรศักดิ์  ซ่อนกลิ่น

14:30 – 14:45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 น.         COVID-19 กับงานก่อสร้าง

บรรยายโดย :    นายสุรศักดิ์  ซ่อนกลิ่น

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564

09:00 – 10:45 น.         นั่งร้านสำหรับรองรับโครงสร้างและผู้ปฏิบัติงาน

บรรยายโดย :    นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

10:45 – 11.00 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:00 น.         ของตกและคนตกจากที่สูง

บรรยายโดย :    นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

12:00 – 13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.         ปั้นจั่นสำหรับยกของชนิด Tower Crane

บรรยายโดย :    นายสาธิต  บูรพรรณ์ และ นายโฆษิต  ปลื้มสระไชย

14:30 – 14:45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 น.         ปั้นจั่นสำหรับยกของชนิด Mobile Crane

บรรยายโดย :    นายสาธิต  บูรพรรณ์ และ นายโฆษิต  ปลื้มสระไชย

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2
นายอนวัช บูรพาชน
นายสุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น
นายชาญณรงค์ ไวยพจน์
นายสาธิต บูรพรรณ์
นายโฆษิต ปลื้มสระไชย

วันที่จัด

29/04/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 เม.ย. 64
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ความปลอดภัยก่อสร้าง-29-30เมย64.pdf