รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร

“การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน” รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่  16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

** เลื่อนเป็นวันที่  1 – 3 มิถุนายน พ.ศ.2561 **

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

การอบรมเรื่องการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Method) นี้ เหมาะสำหรับ

  • การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • การเตรียมพื้นฐานเพื่อการออกแบบโครงสร้างโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) และการออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว
  • การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเพื่อเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นวิศวกร AEC

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

08.30 – 08.45 น.               ลงทะเบียน

08.45 – 10.30 น.               องค์ประกอบและคุณสมบัติของคอนกรีต  วัสดุผสม

                                                  คอนกรีต และเหล็กเส้นเสริมกำลัง 

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.               – กฎกระทรวงเกี่ยวกับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

                                                  – ประเภทของน้ำหนักบรรทุก

                                                  – ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบ

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.              การออกแบบคานประเภทต่างๆ อาทิ คานเดี่ยว คานต่อเนื่อง

                                                  คานปลายื่น คานแคบ และคานลึก ฯลฯ

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.              การออกแบบคาน (ต่อ)

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2561

08.45 – 10.30 น.               การออกแบบแผ่นพื้นชนิดมีคานหรือโครงสร้างอื่นรองรับ

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.               การออกแบบบันไดชนิดต่างๆ  

                                                  โดย     รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.               การออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.               – การออกแบบผนังรับแรงเฉือน ผนังลิฟต์ ฯลฯ

                                                  – การออกแบบผนังรับแรงกระแทกด้านข้าง เช่น ผนังอาคาร

                                                    ที่จอดรถ ฯลฯ

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561

08.45 – 10.30 น.               การออกแบบเสาสั้น และเสายาวภายใต้แรงกระทำตามแกน

                                                  และเยื้องศูนย์

                                                  โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.               การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากบนเสาเข็ม

                                                  โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.               การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน ผนังกันดิน

                                                  โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.               การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน ผนังกันดิน

                                                  โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

 

คณะวิทยากร

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน รุ่นที่ 11
รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ
ดร. ธเนศ วีระศิริ

วันที่จัด

01/06/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 พ.ค. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการโครงการ
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

คสล.หน่วยแรงใช้งาน-รุ่น11-1-3มิย61.pdf