รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 37

ระหว่างวันที่  5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร

หลักการและเหตุผล

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารโรงงาน ฯลฯ หลักสูตร การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ จะช่วยให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และช่างควบคุมงานระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง และเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นทฤษฎี การออกแบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15-03-2562

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.     พื้นฐานระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง

Hydraulic and water based fire protection

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
 • นิยามที่จำเป็นของระบบท่อยืน
 • ประเภทของระบบ
 • การหาปริมาณน้ำดับเพลิงของระบบท่อยืน
 • การแบ่งโซนท่อยืนสำหรับอาคารสูง
 • การกำหนดขนาดท่อยืน
 • ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในระบบท่อยืน เช่น Hose Valve, Fire Department Connect,    Fire Hydrant

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง

ประเภทของระบบส่งน้ำดับเพลิง

 • นิยามที่จำเป็นของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • พื้นฐานการทำงานและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

16-03-2562

09.00-12.00 น.   พื้นฐานระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Building code and sprinkler installation requirement

 • นิยามที่จำเป็นของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • พื้นที่ครอบครอง
 • ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์
 • แนวคิดพื้นฐานการติดตั้งระบบ
 • ประเภทของระบบ

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

 • Special Situation installation requirement
 • การหาขนาดท่อดับเพลิงโดยวิธี Pipe Schedule และ Hydraulic Calculation

ตัวอย่างแบบแปลนพร้อมตัวอย่างการคำนวณโดยวิธี Hydraulic Calculation

17-03-2562

09.00-12.00 น.   การออกแบบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการหาขนาดถังน้ำดับเพลิง

การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

การออกแบบระบบท่อยืน

ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ครอบครองประเภทต่าง ๆ

การจัดวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ในแบบ Plan ของอาคาร

 • การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำดับเพลิงของระบบและการเลือกระบบส่งน้ำ

ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา

กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณกาญจน์ รักศิริพงษ์

กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.

วิศวกรอาวุโสระบบป้องกันอัคคีภัย  Lincolne Scott Co., Ltd

วันที่จัด

05/07/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้ออกแบบ เจ้าของอาคาร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ ฝ่ายวิชาการโครงการ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-319 2710-1
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

sprinkler-37-5-7-07-62.pdf