รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วน อย่างเป็นระบบ คือ “อุบัติเหตุทางถนน” เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุปัจจัย ซึ่งแต่ละครั้งนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมาก โดยอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนในประเทศไทยนับว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นปัญหาของจำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย กรมทางหลวงชนบทจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนน โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงร่วมมือกับวิศวกรมมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทำหลักสูตรที่มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยงานทางระดับสากลให้ความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และได้วิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะสามารถพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมทางหลวงชนบท
1.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยงานทางในขั้นตอนออกแบบก่อสร้าง ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง และขั้นตอนเปิดให้บริการแล้ว สำหรับโครงการทางหลวงชนบท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท ที่เกี่ยวข้องกับงาน สำรวจและออกแบบ งานซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงาน และงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
2. ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการ ศึกษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บังคับใช้ถนน
3. ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้สนใจทั่วไป

วันที่และสถานที่กำหนดจัด

  • รุ่นที่  1  จ.เชียงใหม่    วันที่ 7 – 9 มีนาคม 61     ณ ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
  • รุ่นที่  2  จ.สงขลา       วันที่ 14 – 16 มีนาคม 61  ณ ห้องคอนเทนเนอร์ ชั้น1 โรงแรมที อาร์ ร๊อค ฮิลล์ หาดใหญ่
  • รุ่นที่ 3 จ.ขอนแก่น    วันที่  21 – 23 มีนาคม 61 ณ ห้อง กรีนเอ ชั้น 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
  • รุ่นที่ 4 จ.ชลบุรี        วันที่  2 – 4 เมษายน 61   ณ ห้องบ้านบึง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียร พัทยา
  • รุ่นที่ 5 กรุงเทพฯ      วันที่  2 – 4 พฤษภาคม 61 ณ บานบุรี ตึก 1 ชั้น 14 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก

** ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง กับ กรมทางหลวงชนบททันทีหลังจบการฝึกอบรม**

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1

09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ความเป็นมาของโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางฯ
10:00 น. การบรรยาย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุบัติเหตุ และ แนวคิดระบบถนนที่ปลอดภัย
11.00 น. การบรรยาย เรื่อง แนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และ การจัดการจุดเสี่ยงบทบาทของผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และการขึ้นทะเบียน
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. การบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบเส้นทาง และสภาพข้างทางที่ปลอดภัย (Safe Road, Intersection, and Roadside Design)
14.00 น. การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนทุกประเภท(Safety Facilities for Road Users)
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น. การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับการออกแบบวิธีการเขียนอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการสอบถามข้อมูลจากทีมออกแบบ
16.15 น. Desktop Audit Workshop การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับการออกแบบ
17.00 น. จบหลักสูตรวันที่ 1

วันที่ 2

09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 น. การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการก่อสร้าง – การจัดการจราจร/ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง/เครื่องมือเครื่องจักร
10.30 น. การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนเปิดให้บริการแล้ว
11.30 น. การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนเปิดให้บริการแล้ว ด้วยระบบสารสนเทศ RM
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. Site Guide : การเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติการภาคสนาม
13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During Construction) / ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads) ในช่วงเวลากลางวัน
18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During Construction) /ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads) ในช่วงเวลากลางคืน
20.00 น. จบหลักสูตรวันที่ 2

วันที่ 3

09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 น. บรรยายเรื่อง การเขียนรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
10:30 น. พูดคุย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยภาคสนาม ประเด็นปัญหา โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน
11.30 น. จัดทำนำเสนอผลที่ได้จากการที่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
12.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 น. จัดทำนำเสนอผลที่ได้จากการที่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
14.00 น. นำเสนอผลที่ได้จากการที่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น. นำเสนอผลที่ได้จากการที่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
16.00 น. ทำแบบทดสอบ (ถ้ามี)
16.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิด
17.00 น. จบหลักสูตรวันที่ 3

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.นพดล กรประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.บุญพล มีไชยโย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

14/03/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องคอนเทนเนอร์ ชั้น1 โรงแรมที อาร์ ร๊อค ฮิลล์ หาดใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท ที่เกี่ยวข้องกับงาน สำรวจและออกแบบ งานซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงาน และงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
2. ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการ ศึกษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บังคับใช้ถนน
3. ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บุคคลากรของกรมทางหลวงชนบท บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลางและสาขาภาค
ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร. 02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ.pdf