รหัสอบรม:

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

ระบบไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรมระบบราง

(Railway Electrification Engineering)

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561

เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง จึงได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง Railway Electrification Engineering ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานของผู้ดำเนินการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร      อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้เข้าใจพื้นฐานงานในด้านระบบไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งทางราง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่ง ทางราง

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วิทยากร

  1. คุณสุจินต์ สุวรรณกิจบริหาร คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง
  2. รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง
  3. คุณมนัส  อรุณวัฒนาพร  การไฟฟ้านครหลวง

กำหนดการ

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

 วิทยากรโดย :   นายสุจินต์  สุวรรณกิจบริหาร

09.00 – 10.15            ระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบรางเบื้องต้น

10.45 – 12.00            ส่วนประกอบการขับเคลื่อนกระแสตรงและกระแสสลับ

–       การนำเสนออุปกรณ์ส่วนประกอบหลักและที่ใช้งานของระบบจ่ายไฟฟ้า

12.00 – 13.00            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15            วงจรชีวิตของโครงการ

–         การนำเสนอส่วนประกอบของโครงการ เริ่มจากเฟสการออกแบบเชิงหลักการจนถึงเฟสการทดสอบเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

 

14.45-16.00              การต่อลงดิน การเชื่อมประสานและกระแสรั่ว

–         การประยุกต์วิธีการการต่อร่วมลงดินและการเชื่อมประสานของระบบย่อยทั้งหมด

–         การกัดกร่อนเนื่องจากผลของกระแสรั่วจากระบบและวิธีการป้องกัน

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

 วิทยากรโดย  : รศ.ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์

                 : การไฟฟ้านครหลวง

                :  การไฟฟ้าฝ่ายส่วนภูมิภาค

                :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                 

09.00 – 10.15           แหล่งจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

–        ระบบรถไฟฟ้าทางไกล

–        สถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนกระแสตรง

–        รางตัวนำและวงจรกระแสขับเคลื่อนไหลกลับ

–       ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับสถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนและสถานีไฟฟ้าบริการ

11.45 – 12.00           แหล่งจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนสำหรับระบบรถไฟฟ้าทางหลัก

–         รถไฟฟ้าทางไกล

–         สถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนกระแสสลับ

–         ระบบสายป้อนรถไฟฟ้ากระแสสลับ

12.00 – 13.00          พักอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15          การจำลองผลโหลดขับเคลื่อน

–         การเคลื่อนที่ของรถไฟและการคำนวณสมรรถนะ

–         การทำงานของรถไฟหนึ่งขบวน

–         การทำงานของรถไฟหลายขบวน

–         การเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน

14.45 – 16.00          คุณภาพไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ  กฟน. กฟภ. และ กฟผ

–         ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกส์

–         การแกว่งของแรงดัน

–         แรงดันกระพริบ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

09.00-16.00             การศึกษาดูงาน

–         ระบบกระแสตรง ณ  BEM

–         ระบบกระแสสลับ ณ แอร์พอร์ตเรลลิงก์

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

29/08/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท/ ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ/บุคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม-4.pdf