รหัสอบรม:

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน และสอบ   วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน  

(Fundamental of Railway Track Engineering)

วันเสาร์ที่ 3,10,17,27 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 8.30-16.30   น.  ณ อาคาร วสท.

ลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการนโยบายวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งทางราง โดยเฉพาะพอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานและสอบในหลักสูตร “วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering)” ในระหว่างวันที่ 3,10,17 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงาน เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ (Track and Civil Works) การอบรมจะใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรรวม 4 วัน          โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ การออกแบบและวางแนวเส้นทาง การออกแบบพิกัดโครงสร้างทาง การวิเคราะห์น้ำหนักบรรทุก    การวิเคราะห์และออกแบบหมอนคอนกรีต เครื่องยึดเหนี่ยวราง ทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง  ทางรถไฟชนิด            พื้นคอนกรีต ตำแหน่งเปลี่ยนผ่าน การตรวจสอบและบำรุงรักษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน     โครงการก่อสร้างทางรถไฟใต้ดินและสถานีกลางบางซื่อ ตอลดจนมีการทดสอบเพื่อวัดผลจากการเรียนรู้และรับประกาศนียบัตร อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้กับวิศวกรไทย ในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง และการบำรุงรักษาสำหรับงานโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

โครงการอบรมศึกษาดูงานและสอบ

วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน

(Fundamental of Railway Track Engineering)

วันเสาร์ที่ 3,10,17,24 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายละเอียดกำหนดการโครงการอบรมได้ที่

เอกสารไฟล์แนบนี้  ขอบคุณค่ะ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

03/02/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

up_วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟขั้นพื้นฐาน_20_12_60.pdf