รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ผู้ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย       คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

**เลื่อนมาจากวันที่ 22-25 พ.ค.66**

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/Bz9RxycTibjGaHBb9

**รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน**

**ปิดรับสมัคร**

หลักการและเหตุผล
ภาชนะรับความดัน (Pressure vessel) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและใช้งานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น Blowdown Tank, Compressed Air Receiver Tank, Compressed Natural Gas Tank เป็นต้น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยจึงได้ออกมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับความดันในโรงงานไว้ด้วย กำหนดให้มีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานต้องจัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกับหม้อน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ การตรวจสอบ การใช้งานและการซ่อม ป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงถังลม และถังแก๊ส

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการออกแบบเบื้องต้น และการกำหนดวิธีการตรวจสอบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหาย และประเมินอายุที่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวิธีการซ่อม การป้องกันและแก้ไขให้ถังภาชนะรับความดันสามารถใช้งานตลอดอายุการออกแบบ หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้หากการประเมินพบว่ายังมีค่าความเผื่อด้านความแข็งแรงเพียงพอ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้

อัตราค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าเอกสารการบรรยาย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

สมาชิก วสท./สมาคมหม้อน้ำฯ                   7,900    บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                 8,400    บาท

บุคคลทั่วไป                                                    9,200    บาท

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
28 สิงหาคม 2566

วิทยากร โดย อ.กรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. แนวทางการออกแบบภาชนะรับความดันเบื้องต้น
วิธีการตรวจสอบภาชนะรับความดัน

หมายเหตุ :
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

29 สิงหาคม 2566

วิทยากร โดย อ.กรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์

อ.เอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. ลักษณะความเสียหายของภาชนะรับความดัน
วิธีการซ่อมและปรับปรุงภาชนะรับความดัน
การประเมินสภาพภาชนะรับความดันของโรงไฟฟ้าเบื้องต้น ตามมาตรฐาน API 579

หมายเหตุ :
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

30 สิงหาคม 2566

วิทยากร โดย ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน ที่เสียหายเนื่องจากการสึกกร่อนทั่วไป
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน ที่เสียหายเนื่องจากการสึกกร่อนเฉพาะที่
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน ที่เสียหายเนื่องจากการสึกกร่อนแบบจุด

หมายเหตุ :

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

31 สิงหาคม 2566

วิทยากร โดย ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน ที่เสียหายเนื่องจากการคืบ
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน ที่เสียหายเนื่องจากข้อบกพร่องคล้ายรอยร้าว
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน ที่เสียหายเนื่องจากความล้า

หมายเหตุ :

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

อ.กรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.เอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่จัด

28/08/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

455180255600440910_อบรม_ประเมินอายุถังความดัน_รุ่นที่-8-new-เฉพาะกำหนดการ.pdf