รหัสอบรม:

                                                                                                                                                                  

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน 

(Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคาร วสท.


หลักการและเหตุผล

วิศวกร ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    – วัสดุสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง

ข้อกำหนดเชิงเรขาคณิต

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.    – ข้อกำหนดว่าด้วยกำลัง

– การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.    – การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.    – หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง

 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    – โครงสร้างอินดีเทอมิเนต

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.    – กำลังโมเมนต์ดัดประลัย

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.    – แรงเฉือน

 ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.     ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คา

คณะวิทยากร

นายมั่น ศรีเรือนทอง บริษัท ฤทธา จำกัด

วันที่จัด

03/07/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน-รุ่นที่-4.pdf