รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพ

                     การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

 (Design of Post-tensioned Flat Slab)

       รุ่นที่ 5

                   ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

               ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคาร วสท.


หลักการและเหตุผล

วิศวกร ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    – วัสดุสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง

ข้อกำหนดเชิงเรขาคณิต

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.    – ข้อกำหนดว่าด้วยกำลัง

– การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.    – การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.    – หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    – โครงสร้างอินดีเทอมิเนต

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.    – กำลังโมเมนต์ดัดประลัย

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.    แรงเฉือน

ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.    ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน  (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 5

คุณมั่น     ศรีเรือนทอง          บริษัท ฤทธา จำกัด

วันที่จัด

20/07/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
รัฐวิสาหกิจ/ราชการ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน-รุ่นที่-5.pdf