รหัสอบรม:

การประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ผนึกกำลังฝ่าวิกฤต PM 2.5 อยู่กับฝุ่นอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
10 เมษายน 2562

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15  น. พิธีเปิดโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ                                                                 นายกวิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทยฯ                                         กล่าวเปิดงาน

09.15-11.00 น. ระดมสมองปัญหาสถานการณฝุ่น PM 2.5                                      ในปัจจุบัน สาเหตุเเละผลกระทบที่เกิดขึ้น                                      เเนวทางการป้องกันเเก้ไข เเละวิธีอยู่กับฝุ่น                                    อย่างไรให้ปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

– ผศ.สมชาย  พรชัยวิวัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

– รศ.วงศ์พันธ์ ลิปเสนีย์ สมาคมยานยนต์ไทย

– ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล ม.ทร.ล้านนา เชียงราย

– รศ.ดร.สุวรรนา บุญตานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

11.00-11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.15-12.00 น. สรุปข้อเสนอเเนะนำต่อภาครัฐเเละหน่วยงาน                                ที่เกี่ยวข้อง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

คณะวิทยากร

วันที่จัด

10/04/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับประชาชนที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คนะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาว วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร