รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร

การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 8

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ผลเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน ความลึกของเสาเข็มเทียบกับข้อมูลดิน ตัวอย่างการคำนวณที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่ทำงาน คุมงานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาฝีมือไปให้ไกลกว่า

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการทบทวนและพัฒนาการคำนวณเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.              พื้นฐานด้านปฐพีกลศาสตร์

10.30 – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.              การคำนวณแรงต้านทานที่ผิวเสาเข็ม

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              การคำนวณแรงต้านทานที่ผิวเสาเข็ม

14.30 – 14.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.              ตัวอย่างการคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 8
ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

16/10/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 05 ต.ค. 63
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป บาท บาท
** หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08_การคำนวณรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม_16ตค63.pdf