รหัสอบรม:

      

 เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว

       วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30-13.30 น.

      ณ ห้องเรือนธารา ชั้น 1

       โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ไม่เสียค่าลงทะเบียน


หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากในประเทศไทยเองมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีพลังอยู่ถึง 14 รอยเลื่อน และเคยปรากฏเหตุแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็มีระดับความรุนแรงตั้งแต่น้อยที่ไม่ทำให้เรารับรู้แรงสั่นสะเทือนไปจนถึงระดับความรุนแรงมากจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย เริ่มมีการคำนึงถึงการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมากขึ้น หากแต่วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไป อาจยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือกับงานก่อสร้าง เพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวรวมถึงการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

ในการนี้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธี รวมถึงแนวคิดในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสรอมให้วงการก่อสร้างของประเทศไทยมีการพัฒนาและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวในอนาคต

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องเรือนธารา ชั้น 1

09.00-09.15 น.             พิธีเปิด

โดย       รศ.วิชัย ฤกษ์ภูริทัต

ประธานสาขาภาคเหนือ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

09.15-10.15 น.             การบรรยายเรื่อง แนวคิดและทิศทางของมาตรฐานการออกแบบอาคาร                             ต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

โดย       รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.15-10.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 น.           การบรรยายเรื่อง ใช้เหล็กเสริมกำลังสูง SD50 อย่างไรให้มี                                 ประสิทธิภาพ

โดย       ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์

Senior Project Manager

บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด (CASE)

11.30 -12.00 น.                        การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมเหล็กก่อสร้างในยุค 4.0

โดย       คุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร

ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริการลูกค้า-เทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12.00-12.30 น.             เสวนา – ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา

12.30-13.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ดำเนินรายการ             โดย       รศ.วิชัย ฤกษ์ภูริทัต

ประธานสาขาภาคเหนือ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คณะวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์

Senior Project Manager

บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด (CASE)

คุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร

ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริการลูกค้า-เทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

วันที่จัด

26/01/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องเรือนธารา ชั้น 1 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ศิราภรณ์ บัวเจตธรรม

รายละเอียดและใบสมัคร