รหัสอบรม:

                                            PDU 6 หน่วย 

การสัมมนาเรื่อง  เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว

       วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

      ณ ห้องแหลมฉบัง ชั้น 1   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

(ฟังบรรยายและดูงานในโรงงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากในประเทศไทยเองมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีพลังอยู่ถึง 14 รอยเลื่อน และเคยปรากฏเหตุแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็มีระดับความรุนแรงตั้งแต่น้อยที่ไม่ทำให้เรารับรู้แรงสั่นสะเทือนไปจนถึงระดับความรุนแรงมากจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย เริ่มมีการคำนึงถึงการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมากขึ้น หากแต่วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไป อาจยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือกับงานก่อสร้าง เพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวรวมถึงการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

ในการนี้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธี รวมถึงแนวคิดในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสรอมให้วงการก่อสร้างของประเทศไทยมีการพัฒนาและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวในอนาคต

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
23 กุมภาพันธ์ 2561

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00-09.15 น.             พิธีเปิด

โดย       นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว

ประธานสาขาภาคตะวันออก 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

09.15-10.15 น.             การบรรยายเรื่อง แนวคิดและทิศทางของมาตรฐานการออกแบบอาคาร                             ต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

โดย       รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.15-10.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 น.           การบรรยายเรื่อง ใช้เหล็กเสริมกำลังสูง SD50 อย่างไรให้มี                                 ประสิทธิภาพ

โดย       ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์

Senior Project Manager

บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด (CASE)

11.30 -12.00 น.                        การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมเหล็กก่อสร้างในยุค 4.0

โดย       คุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร

ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริการลูกค้า-เทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12.00-12.30  น.                        เสวนา – ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา

12.30-13.30  น.                        รับประทานอาหารกลางวัน

13.30–14.15 น.             เดินทางออกจากโรงแรม เพื่อไปดูงาน ณ นิคมเหมราช (บ่อวิน)

14.15-16.30 น.          ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอ็น.ที.เอ็ส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยากร

วันที่จัด

23/02/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องแหลมฉบัง ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-TATA-พัทยา-1.pdf