รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม NFPA 101 The Life Safety Code: 2015 Edition

ระหว่างวันพุธ-ศุกร์ที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นหลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา National Fire Protection Association (NFPA) – USA ฉะนั้นการปรับปรุงเนื้อหา NFPA 101®, Life Safety Code® 2015 Edition เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นสำหรับอาคารสำนักงาน สถานที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน รวมถึงการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและสารเคมีต่างๆ และใน NFPA 101®, Life Safety Code® 2015 Edition นี้ยังได้รวมถึง การใช้งานของอาคารในรูปแบบใหม่ นวัตกรรมการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างอาคาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการก่อสร้างและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ สถาปนิก วิศวกร เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ผู้บริหารโรงพยาบาล ควรที่จะรับทราบถึงแนวทางในการวางแผนดูแลรักษาและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะตามมา ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคม NFPA (ตัวแทนประจำประเทศไทย) เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้นมา ซึ่งความรู้ในการสัมมนาจะเทียบเท่ากับการที่ได้ไปสัมมนาที่ต่างประเทศ

จุดประสงค์การจัดอบรม

เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ตรวจสอบอาคารและพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ผู้อบรม

เปรียบเทียบมาตรฐานที่ใช้ในเมืองไทยและมาตรฐานต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสำหรับ วิศวกร สถาปนิก ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ดูแลอาคารโรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • หนังสือ NFPA 101 2015 Edition (Original Code Book)
 • Work Book 1 เล่ม
 • NFPA Certificate (มอบให้หลังการจบอบรม)

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
22-24 พฤศจิกายน 2560

เนื้อหาในการอบรม

 • มาตรฐาน NFPA 101 The Life Safety Code 2015 Edition
 • อธิบายความต้องการสำหรับอาคารใหม่ อาคารปัจจุบันและการปรับปรุงอาคารใหม่
 • อธิบายหลักการของผลงานส่วนประกอบของอุบัติเหตุและอันตราย
 • ให้ความจำกัดความในส่วนของแนวทางหนีไฟ
 • ประยุกต์ข้อกำหนดของประตู บันได การป้องกันควัน ทางออกแนวราบ ระเบียงทางออก และอื่นๆ
 • คำนวณการจัดสรรการใช้พื้นที่สำหรับการทำเส้นทางหนีไฟ,การวัดความสามารถในการหนีไฟ,และแนวทางของระบบการหนีไฟทั้งหมด
 • ใช้หลักการเข้าถึงแนวทางการหนีไฟ และพื้นที่การหลบภัย
 • กำหนดความจำเป็นและความต้องการที่เหมาะสมสำหรับแสงสว่างไฟฉุกเฉิน และสัญลักษณ์การหนีไฟ
 • ระบบการป้องกันไฟพิเศษและมาตรฐานการป้องกันไฟ
 • ระบุและประยุกต์ความต้องการหรือสิ่งจำเป็นสำหรับการเปิดด้านบนของอาคารและพื้นที่อันตราย
 • ข้อกำหนดการใช้สอยอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมควันลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบน้ำทิ้ง/ขยะและระบบชักล้าง
 • ระเบียบของการล็อคประตู เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและเจ้าของกิจการ
 • รวมถึงการเตรียมความปลอดภัยที่มากขึ้นเสมือนป้องกันที่บ้านตัวเอง

คณะวิทยากร

อาจารย์ พิชญะ จันทรานุวัฒน์

ที่ทำงาน : บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด (วิศวกรที่ปรึกษา)

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ปี พ.ศ. 2544

วูลเตอร์ โพลีเทคนิค อินสติติว ประเทศสหรัฐอเมริกา (WPI)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2526 สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณลาดกระบัง

สมาชิกวิชาชีพ : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม เป็นวุฒิวิศวกรไฟฟ้า (วฟก. 613) สภาวิศวกร

ผู้ตรวจสอบอาคาร : บ.0001/2550 ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

วิทยากรด้านอัคคีภัย : ผู้บรรยายอย่างเป็นทางการ มาตรฐานความปลอดภัยต่อชีวิต NFPA 101-Life Safety Code

กิจกรรมทางวิชาการ

2555-2558 : กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 และ เหรัญญิก สภาวิศวกร (พ.ค. 2558)

2544-ปัจจุบัน : กรรมการเทคนิคของ Life Safety Code: NFPA-101 และ NFPA 5000 BuildingConstruction Safety Code, Edition 2003 to 2015 คณะสถานพยาบาล คณะทางหนีไฟ และคณะทางพื้นฐาน (Health Care Occupancies, Mean of Egress, and Fundamental, National Fire Protection Association, U.S.A.)

2551-2556 : กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)

2550-2556 : กรรมการอำนวยการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท)

2548-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ)

2550-2556 : ประธานคณะอนุกรรมการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร (วสท)

2551-2556 : ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร วสท

2552-2555 : อนุกรรมการร่างกฎหมายควบคุมอาคาร ระบบความปลอดภัยกิจการสถานบริการ

2546-2555 : อนุกรรมการร่างกฎหมายควบคุมอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบก๊าซ กรมโยธาธิ

การและผังเมือง

2548-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสาขาจัดการเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

2543-2555 : อนุกรรมการ ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ) คณะศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้านอุบัติภัย และคณะอุบัติภัยใยเคหะสถานและสาธารณสถาน

2541-2555 : อนุกรรมการร่างมาตรฐานการป้องกกันอัคคีภัย (วสท)

2541-2555 : อนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (วสท)

2539-2550 : อาจารย์พิเศษ และกรรมการที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

2546-2549 : อุปนายก สมาคมวิศวกรออกแบบบและปรึกษาเครื่องกล และไฟฟ้าไทย (MECT)

2545-2548 : ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับอาคาร (วสท)

ผลการทำงาน

2555-2558 : ที่ปรึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายสีส้ม สายสีแดง สายสีเหลือง และสายสีม่วง

2554-2556 : ออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

2548-2549 : ตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยต่อชีวิต (Life Safety Review)สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ

2548-2550 : ที่ปรึกษาออกแบบความปลอดภัยต่อชีวิตสำหรับสถาบันการแพทย์ศิริราชชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

2547-2548 : ตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยต่อชีวิต (Life Safety Review) สำหรับเอเชียนเกมส์ประเทศการ์ต้า

บทความทางวิชาการ

2552 : บทเรียนความสูญเสียจากเหตุกาณ์เพลิงไหม้ ซาติก้าผับ

2551 : บทเรียนความสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ สี่พระยาริเวอร์วิว

2549 : ร่างแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ

วันที่จัด

22/11/2017

สถานที่จัด

ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ที่ต้องการเข้าอบรม

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 ต.ค. 60
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์)
Tel : 0-2184-4600-9 ต่อ 520
FAX : 0-2319-2710-1
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรอบรม-NFPA-101-The-Life-Safety-Code-2016-ส่งกทม..pdf