รหัสอบรม:

            

การสัมมนาเรื่อง

“เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน…กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

           วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-14.45 น. ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 3 ชั้น 1  แก้วสมุย รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการและเหตุผล

เมื่อมีความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากขึ้น ผู้ประกอบการได้พัฒนาการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง (High Strength Structural Steel) หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Grade SM520 ซึ่งมีคุณสมบัติการรับแรงดึงที่สูงขึ้น (High Yield Strength) สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการลง สะท้อนถึงต้นทุนด้านต่างๆที่ลดลงด้วยเช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงในก่อสร้างทั้งโครงสร้างอาคาร และ ฐานราก รวมถึงค่าขนส่ง ทำให้ในภาพรวมสามารถประหยัดต้นทุนก่อสร้างได้มากขึ้น

สำหรับเป้าหมายในการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับวิศวกรทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมา หรือแม้แต่เจ้าของงานได้เข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  รีดร้อนมากขึ้น

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

08.30 – 09.00 น.                ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.15 น.                พิธีเปิด

โดย นายธนินท์รัฐ  เมธีวัชรรัตน์

ประธานสาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

09.15 – 10.30 น.                ภาพรวมของการใช้โครงสร้างเหล็กในงานก่อสร้าง

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.               หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็ก SM520

โดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.15 น.               การนำเหล็ก SM520 มาใช้ในการออกแบบโครงการหอศิลป์

                              ศูนย์วัฒนธรรม และ โครงการ D’Luck Theatre

โดย คุณธาร บุรณศิริ

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Architectural

Engineering 49

14.15 – 14.45 น.               ร่วมเสวนาการใช้งานโครงสร้างเหล็ก SM520

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

คุณธาร บุรณศิริ

ดำเนินรายการเสวนา                   โดย นายธนินท์รัฐ  เมธีวัชรรัตน์

ประธานสาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

10/11/2017

สถานที่จัด

ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 3 ชั้น 1 แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร 02-319-2710
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร