รหัสอบรม:

                                                          หลักสูตร  รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS

                                             วันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

                                                     ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 8.30-17.00 น.

                                        จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ

                                      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เครื่องรับสัญญาณหาตำแหน่งดาวเทียม  GPS (Global Positioning System)/GNSS (Global Navigation Satellite System) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วในวงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วโลกและประเทศไทย สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กกำลังเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ในหลายสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธายังไม่มีความพร้อมที่จะให้ความรู้และทักษะกับนักศึกษาและวิศวกรโยธา  ทาง วสท. ก็เล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ให้กับวิศวกรโยธาที่กำลังประสบปัญหาการทำงานร่วมกับการหาตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS/GNSS  จึงได้จัดอบรม หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS ให้กับวิศวกรโยธาและผู้ที่สนใจที่ต้องการเพิ่มความรู้และศักยภาพของตนเองในเรื่องการรังวัดดาวเทียม

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. บทนำ ระบบดาวเทียม GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System)
 2. ระบบพิกัดสำหรับดาวเทียม GNSS ในประเทศไทย
 3. รูปแบบข้อมูลมาตรฐานของดาวเทียม GNSS
 4. หลักการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS
 5. ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลดาวเทียม GNSS
 6. เทคนิคการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
 7. การวางแผนงานการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
 8. การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS
 9. การควบคุมคุณภาพสำหรับงานรังวัดดาวเทียม GNSS
 10. การหาค่าระดับด้วยดาวเทียม GNSS
 11. การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ในงานวิศวกรรม
 12. ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องรับแบบนำหนใน Smart phone
 13. ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี Fast static
 14. ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี NRTK
 15. ฝึกปฏิบัติ การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด

วัตถุประสงค์

 1. แนะนำให้รู้จักระบบการนำหนด้วยดาวเทียม GPS/GNSS
 2. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของดาวเทียม GNSS
 3. เพื่อให้รู้วิธีการทำงานรังวัดด้วยดาวเทียม GNSSและระดับความถูกต้องที่ได้จากการรังวัดดังกล่าว
 4. เพื่อให้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดที่เกี่ยวข้อง
 5. เพื่อนำการรังวัดดาวเทียม GNSS มาใช้ในงานวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถวางแผนรับสัญญานข้อมูลดาวเทียมแบบโครงข่าย เพื่องานรังวัดหมุดควบคุมได้
 2. สามารถรับสัญญานข้อมูลสัญญานดางเทียมแบบ Static, Fast static, RTK และ RTK GNSS NETWORK ได้
 3. สามารถประมวลผลข้อมูลสัญญานดาวเทียมแบบ Static และ Fast static ด้วยด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดได้

ผู้เข้ารับการอบรม / กลุ่มเป้าหมาย

 1. นายช่างรังวัด นายช่างสำรวจ และวิศวกรโยธาที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ และวิธีการใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพ
 2. วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจและมีความรู้พื้นฐานด้านการสำรวจ และเคยประสบปัญหาในงานส่วนสำรวจด้วยดาวเทียม GNSS
 3. ผู้ที่สภาวิศวกรกำหนดให้อบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ประกอบการเลื่อนขั้นในระดับสามัญวิศวกร

ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม (แต่ไม่จำเป็น)

 1. ระบบพิกัดพื้นสัญฐานอ้างอิง
 2.  พื้นฐานงานสำรวจบนพื้นระนาบ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.               บทนำ ระบบดาวเทียม GPS/GNSS

ระบบพิกัดสำหรับดาวเทียม GNSS ในประเทศไทย

รูปแบบข้อมูลมาตรฐานของดาวเทียม GNSS

หลักการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS

ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลดาวเทียม GNSS

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.               เทคนิคการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.               การวางแผนงานการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS

การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS

15.30 – 15.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.00 น.               การควบคุมคุณภาพสำหรับงานรังวัดดาวเทียม GNSS

การหาค่าระดับด้วยดาวเทียม GNSS

การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ในงานวิศวกรรม

 

 

 

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

09.00 – 10.30 น.               ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องรับแบบนำหนใน Smart phone

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.               ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี Static

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.               ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี RTK

15.30 – 15.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.00 น.               ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี RTK GNSS NETWORK

ฝึกปฏิบัติ การประมวลผลภายหลังข้อมูลดาวเทียม GNSS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด

คณะวิทยากร

 1. อาจารย์  ดร.ธีทัต  เจริญกาลัญญูตา         ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คุณสำเนียง สุตระ                                บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้น (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่จัด

30/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร.02-184-4600-9 ต่อ 522 โทรสาร 02-319-2710 อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์-รู้ใช้-เข้าใจ-เรื่อง-GPS-GNSS_1.pdf