รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่แรงงานช่างก่อสร้างมีความขาดแคลน ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างหลายรายจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัว หันมาก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จมาพร้อมประกอบที่หน้างานให้มากยิ่งขึ้น ระบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นโครงสร้างสำเร็จรูปดังกล่าวนี้คือ โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่มีการนำสลักเกลียว (Bolt & Nut) มาช่วยในการต่อประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง เพื่อทดแทนการเชื่อม (Welding) ที่หน้างาน อันจะสามารถลดจำนวนคนงานและระยะเวลาดำเนินการที่หน้างานให้สั้นลง นอกจากนี้ยังสามารถจะช่วยลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานของช่างก่อสร้าง (Human Error) อันเป็นการบูรณาการงานก่อสร้างเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่เจ้าของงานอย่างสูงสุด

 

อย่างไรก็ดี ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของวิศวกรโยธาในการออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป คือ การออกแบบจุดต่อ(Connection)ให้สามารถรับและถ่ายแรงได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเอื้ออำนวยให้ช่างก่อสร้างสามารถทำงานได้โดยง่ายนั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน การสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบจุดต่อและการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป” นี้ นอกจากจะนำเสนอถึงพฤติกรรมการวิบัติของข้อต่อและขั้นตอนการออกแบบเพื่อรองรับต่อการวิบัติของจุดต่อในทุกมิติ (ทุก Failure Mode) แล้ว เนื้อหาของงานสัมมนายังครอบคลุมถึงวิธีการทำแบบรายละเอียดสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน รวมไปจนถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบจำลองโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง การจัดทำรายละเอียดชิ้นส่วนเพื่อขึ้นรูปในโรงงาน และการบริหารจัดการการผลิตระบบลีน (Lean) ที่ต้องพยายามลดความสูญเปล่า (Waste) เพื่อให้เกิดคุณค่า (Value) อันเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

 1. นิติบุคคลมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม
 2. มีสิทธิรับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
 3. คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ฟรี! คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

(บรรยายโดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม)

8.30 – 9.00 น.           ลงทะเบียน

9.30 – 10.30 น.                   ความรู้พื้นฐาน

 • Materials ที่ใช้ในการออกแบบและสภาวะจำกัด (limit State) ที่เกี่ยวข้อง
 • การออกแบบจุดต่อรับแรงในแนวแกน
 • ตัวอย่างการคำนวณ

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        จุดต่อรับแรงเฉือน

 • ประเภทของจุดต่อรับแรงเฉือน ลักษณะเฉพาะ และวิธีการเลือกใช้งาน
 • สภาวะจำกัดในการออกแบบจุดต่อรับแรงเฉือนประเภทต่างๆ
 • ตัวอย่างการคำนวณ

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        จุดต่อรับโมเมนต์ดัด

 • ประเภทของจุดต่อรับแรงดัด
 • สภาวะจำกัดของจุดต่อรับแรงดัด
 • ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.        สภาวะจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจุดต่อ

 • สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับแรงประเภทที่กระทำเป็นจุด (Concentrated Load)
 • สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับจุดต่อรับแรงดัด (Column Side Limit State)
 • การออกแบบ Stiffener
 • ตัวอย่างการคำนวณ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

(บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล)

8.30 – 9.00 น.           ลงทะเบียน

 • 9.00-16.30 น.            ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง และการทำ Connection detail
  • ภาพรวมงานโครงสร้างเหล็ก
  • มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในงานโครงสร้างเหล็กของประเทศไทย
  • กระบวนการงานก่อสร้าง(Construction workflow)
  • กระบวนการในการทำ connection detail
  • กระบวนการงานขึ้นรูป (fabrication process)

  12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 – 16.30 น.           –    วิธีการและขั้นตอนในการทำแบบรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

  • การทำ Detail เพื่อความประหยัด และความปลอดภัย
  • กรณีศึกษาและตัวอย่าง Connection detail ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
  • เทคโนโลยีการทำ Steel detailing ในอนาคต

คณะวิทยากร

ประวัติวิทยากร
1. ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
 • โครงสร้างเหล็ก (Steel Structures)
 • จุดต่อโครงสร้างเหล็ก (Steel Connectionห)
 • การวิเคราะห์แบบไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Analysis)
คุณณัฐพล สุทธิธรรม (สย. 10019)

สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก Lehigh University มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาโท MBA หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

– วิศวกรโครงสร้างอาวุโส จาก บริษัท Thornton – Tomasetti Engineers สำนักงานสาขามลรัฐนิวเจอร์ซี่

ประเทศสหรัฐอเมริกา

– รองประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด

– อาจารย์ประจำ โครงการวิศวกรรมการจัดการธุรกิจ Engineering Business Management (EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ที่ปรึกษาสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

– ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

– ที่ปรึกษา บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

11/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร 02-319-2710
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์จุดต่อชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป-รุ่นที่-10-1.pdf