รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน มีการใช้งานรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานต่าง ๆ ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นดังกล่าว เพื่อให้รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

 

วัตถุประสงค์

  • เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะตามคู่มือหรือผู้ผลิตเครนแนะนำ
  • เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ
  • เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

เวลา 09.00-12.00 น.

  • ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ

-ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้า

-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ

-ระบบขับเคลื่อน

-ระบบห้ามล้อ

  • การวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ

-ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย

-การชำรุดและความเสียหาย

-แนวทางการป้องกัน

-ระบบไฟฟ้า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 07.00-07.30 น.  ลงทะเบียน

เวลา 07.30-09.30 น.  เดินทางศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลแม็คคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เวลา 09.30-12.00 น.

สาธิตการทดสอบรับน้ำหนักสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane Load Test)

ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)

Workshop #3 :สถานีตรวจสอบสลิง ตะขอ พูลเลย์

Workshop #4 :สถานีตรวจสอบสะพาน ชุดยก ราง  (ขึ้นตรวจสอบด้านบนปั้นจั่น)

สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

 

 

 

คณะวิทยากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 5
นายจิรายุ เอี่ยมสมร

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นและผู้เชี่ยวชาญปั้นจั่นเหนือศีรษะ

นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ

o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
o กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
o วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่นและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

นายประวิทย์ โตรฐาน

o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
o ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ

วันที่จัด

09/02/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

อนุยกหิ้ว-รอกไฟฟ้ก5-9-10-กพ.tech-ovh-CRANE-2.pdf