รหัสอบรม:

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2561

(อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. PDU 162 หน่วย

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
  4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
  5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่ เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
  2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
  3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
  4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

หลักสูตรการอบรม

ประกอบด้วยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 108 ชั่วโมง (อบรม 18 วัน ภายในระยะเวลา 3 เดือน) ตามรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 1  ทฤษฎีโครงสร้าง

(Structural)

วิทยากรโดย       รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

 

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

วิชาที่ 3  ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

(Geo-Informatics)

วิทยากรโดย       รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 2  ปฐพีกลศาสตร์

(Soil Mechanics)

วิทยากรโดย       ดร.ธเนศ วีระศิริ

วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 4  กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน

(Solid Mechanics)

วิทยากรโดย       ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 5  คอนกรีตพื้นฐาน

(Concrete Technology)

วิทยากรโดย       รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 6  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

(Reinforced Concrete Design)

วิทยากรโดย       รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 7  การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

วิทยากรโดย       รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 8  ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

วิทยากรโดย       อาจารย์วศิน วนะภูติ

วันที่ 21-22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 9  ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

วิทยากรโดย       อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

คณะวิทยากร

รายชื่อวิทยากร หลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 2
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

วิชาที่ 1  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ดร.ธเนศ วีระศิริ

วิชาที่ 2  ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

วิชาที่ 3  ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

วิชาที่ 4  กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

วิชาที่ 5  คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

วิชาที่ 6  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

วิชาที่ 7  การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

อาจารย์วศิน วนะภูติ

วิชาที่ 8  ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

วิชาที่ 9  ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

วันที่จัด

03/02/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ม.ค. 61
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท
Special Promotion!! มาสมัคร 2 ท่าน บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์)
Tel : 0 2184 4600-9 ต่อ 520
FAX : 0 2319 2710-1
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

EIT-Mini-Civil-2.2.pdf