รหัสอบรม:

การสัมมนาเรื่อง

“EAF High Quality Steel : มาตรฐานเหล็กเส้นจากเตา EAF”

           วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.

                     ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.

(ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

 

วัตถุประสงค์

  1. ให้ความรู้ถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเสริมคอนกรีต : มอก. 24-2559
  • การผลิตเหล็กในประเทศไทยเป็นอย่างไร
  • มาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหม่เป็นอย่างไร และมาตรฐานใหม่มีความสำคัญอย่างไร
  • ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างไรบ้าง
  1. EAF High Quality Steel : เทคโนโลยีการผลิตเหล็กจากเตา EAF และ IF

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

กำหนดการ

13.00-13.30 น.          ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.

13.30-13.35 น.           พิธีเปิด

13.35-14.40 น.          การบรรยายเรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : มอก.24-2559”

14.40-15.10 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.10-16.00 น.          การเสวนาเรื่อง “มาตรฐานการผลิตเหล็กจากเตา EAF กับงานออกแบบและก่อสร้าง”

16.00-16.30 น.          ช่วงถาม-ตอบ

บรรยายโดย

  • รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • ผศ.ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ 

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาโลหะการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณผไท ผดุงถิ่น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

คณะวิทยากร

วันที่จัด

04/06/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับสัมมนา-Millcon-กทม.-2.pdf