รหัสอบรม:

การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC   *  เปลี่ยนวันที่ใหม่แล้ว     **** ยกเลิก ขอจัดในปีหน้า

รุ่นที่ 2/2563

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563   (เปลี่ยนเป็นวันที่ 14-15 พย. แทน)

( เดิมกำหนด วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563 )

 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ 

 

หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ได้พัฒนาไปมากเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้งาน โหลด สภาพพื้นที่ และมาตรฐานได้เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมทั้งความต้องการด้านคุณภาพไฟฟ้าและความปลอดภัยก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จำเป็นของแผงสวิตช์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน มาตรฐานต่างๆ และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง การติดตั้ง การใช้งาน รวมถึงกรณีศึกษาปัญหาที่มักพบเป็นประจำ

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวิศวกร ช่างเทคนิค และทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่เลือกแผงสวิตช์ ออกแบบ ติดตั้ง การใช้งาน ให้คำปรึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถใช้งานแผงสวิตช์แรงต่ำได้อย่างคุ้มค่า และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล IEC62271, IEC61439-2 เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม  

  • วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานออกแบบ งานที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานฯ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
  • เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
  • ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
  • ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ จป. เป็นต้น

 

คณะวิทยากร

  1. คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
  2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

 

วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563

08.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.        ประธานกล่าวเปิดงาน

09.15-10.30 น.        มาตรฐานและการใช้งานเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    ประเภทของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    ส่วนประกอบที่สำคัญของแผงสวิตช์ (Switchboard Components)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

10.45-12.00 น.        มาตรฐานและการใช้งานเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (ต่อเนื่อง)

–    การติดตั้ง (Switchboard Installations)

–    การประยุกต์ใช้งาน (Switchboard Applications)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

13.00-14.30 น.        การเลือกใช้ และการทดสอบแผงสวิตช์แรงต่ำ

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.00 น.        การทดสอบเฉพาะแบบ มอก.1436,IEC60439-1 และ IEC61439-1

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

16.00-16.30 น.        สอบ – เฉลย และ ถาม – ตอบ

 

วันอาทิตย์ที่15 พฤศจิกายน 2563

09.00-11.00 น.        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

–    มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ IEC61439-1,2 และ มอก.1436

โดย  คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล

11.45-12.00 น.        แนวทางการออกแบบและประเมินราคาแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

13.00-14.30 น.        มาตรฐานและการเลือกใช้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB, MCCB, ACB)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.00 น.        การประยุกต์ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ Ground Fault Protection

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

16.00-16.30 น.        สอบ – เฉลย และ ถาม – ตอบ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

08.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.        ประธานกล่าวเปิดงาน

09.15-10.30 น.        มาตรฐานและการใช้งานเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    ประเภทของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    ส่วนประกอบที่สำคัญของแผงสวิตช์ (Switchboard Components)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

10.45-12.00 น.        มาตรฐานและการใช้งานเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (ต่อเนื่อง)

–    การติดตั้ง (Switchboard Installations)

–    การประยุกต์ใช้งาน (Switchboard Applications)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

13.00-14.30 น.        การเลือกใช้ และการทดสอบแผงสวิตช์แรงต่ำ

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.00 น.        การทดสอบเฉพาะแบบ มอก.1436,IEC60439-1 และ IEC61439-1

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

16.00-16.30 น.        สอบ – เฉลย และ ถาม – ตอบ

 

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

09.00-11.00 น.        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

–    มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ IEC61439-1,2 และ มอก.1436

โดย  คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล

11.45-12.00 น.        แนวทางการออกแบบและประเมินราคาแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

13.00-14.30 น.        มาตรฐานและการเลือกใช้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB, MCCB, ACB)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.00 น.        การประยุกต์ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ Ground Fault Protection

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

16.00-16.30 น.        สอบ – เฉลย และ ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

14/11/2020

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผงสวิตซ์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ-รุ่นที่-2-แก้ไข-1.pdf