รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ

ตามมาตรฐาน IEC

รุ่นที่ 2/2564 :  วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

 

สามารถสมัครได้ที่ลิงค์  https://eit.or.th/training/mdb-no-2-2564/

หรือสแกน QR Code


จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

แผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) เป็นบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ทุกขนาด ทั้งในบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล ซึ่ง ปัจจุบันแผงสวิตช์แรงต่ำได้พัฒนาไปมากเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้งาน โหลด สภาพพื้นที่ และมาตรฐานได้เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมทั้งความต้องการด้านคุณภาพไฟฟ้าและความปลอดภัยก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จำเป็นของแผงสวิตช์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน มาตรฐานต่างๆ และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งและการบำรุงรักษาในขณะที่ใช้งานรวมถึงกรณีศึกษาปัญหาที่มักพบเป็นประจำ และผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวิศวกร ช่างเทคนิค และทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่เลือกแผงสวิตช์ ออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน ให้คำปรึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานฯ เจ้าของกิจการเพื่อให้สามารถใช้งานแผงสวิตช์แรงต่ำได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล IEC61439-2 : 2010

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานออกแบบ งานที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานฯ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
  • ผู้ผลิต ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
  • เจ้าของกิจการ
  • ช่างเทคนิคไฟฟ้า
  • ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

 

คณะวิทยากร

1. คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล     วิศวกรไฟฟ้า 10, การไฟฟ้านครหลวง

2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

 

 กำหนดการ

08.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.        ประธานกล่าวเปิดงาน

09.15-10.30 น.        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

–    รายละเอียดทั่วไปของแผงสวิตช์

–    แผงสวิตช์ ตามลักษณะการติดตั้ง (Switchboard Installations)

–    แผงสวิตช์ ตามมาตรฐานการทดสอบ (Switchboard Test Standards)

–    แผงสวิตช์ ตามการประยุกต์ใช้งาน (Switchboard Applications)

–    ส่วนประกอบที่สำคัญของแผงสวิตช์ (Switchboard Components)

วิทยากร:  คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล

10.30-10.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

10.45-12.00 น.        แผงสวิตช์ตามมาตรฐานใหม่ IEC 61439-2

–    บทนำหัวข้อมาตรฐาน IEC 61439-2 series

–    แนะนำมาตรฐานใหม่ IEC 61439-2 ที่ปลอดภัยกว่า

–    ข้อแตกต่างของมาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าใหม่ – เก่า (IEC 61439-2 vs IEC60439-1)

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.        การออกแบบแผงสวิตช์จาก Single Line Diagram

  • การเผื่อพื้นที่ของห้องไฟฟ้าในส่วนแผงสวิตช์ ตามมาตรฐานของ วสท.

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.30 น.        การบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

 

หมายเหตุ:  ð  เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

ð  หัวข้อและเวลาการบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.        ประธานกล่าวเปิดงาน

09.15-10.30 น.        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

–    รายละเอียดทั่วไปของแผงสวิตช์

–    แผงสวิตช์ ตามลักษณะการติดตั้ง (Switchboard Installations)

–    แผงสวิตช์ ตามมาตรฐานการทดสอบ (Switchboard Test Standards)

–    แผงสวิตช์ ตามการประยุกต์ใช้งาน (Switchboard Applications)

–    ส่วนประกอบที่สำคัญของแผงสวิตช์ (Switchboard Components)

วิทยากร:  คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล

10.30-10.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

10.45-12.00 น.        แผงสวิตช์ตามมาตรฐานใหม่ IEC 61439-2

–    บทนำหัวข้อมาตรฐาน IEC 61439-2 series

–    แนะนำมาตรฐานใหม่ IEC 61439-2 ที่ปลอดภัยกว่า

–    ข้อแตกต่างของมาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าใหม่ – เก่า (IEC 61439-2 vs IEC60439-1)

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.        การออกแบบแผงสวิตช์จาก Single Line Diagram

  • การเผื่อพื้นที่ของห้องไฟฟ้าในส่วนแผงสวิตช์ ตามมาตรฐานของ วสท.

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.30 น.        การบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

 

หมายเหตุ:  ð  เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

ð  หัวข้อและเวลาการบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

คณะวิทยากร

5/11/2564 การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 2/2564

คณะวิทยากร

1. คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล     วิศวกรไฟฟ้า 10, การไฟฟ้านครหลวง

2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

วันที่จัด

05/11/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

• วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานออกแบบ งานที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานฯ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
• ผู้ผลิต ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
• เจ้าของกิจการ
• ช่างเทคนิคไฟฟ้า
• ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 ต.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

MDB-new-1-Day-Online-รุ่นที่-2-1.pdf