รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่อดีตที่ผ่านงานยก ถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งการยกโดยมากมักจะเป็นแบบลักษณะแขวนลอยกลางอากาศ สูงจากพื้นหลายเมตร ถึงหลายสิบเมตร และด้วยน้ำหนักตั้งแต่หลายร้อยกิโลกรัม จนถึงหลายร้อยตัน ทำให้การยกมีความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียมากทั้งด้านชีวิตและทรัพย์หากเกิดข้อพิพาท ซึ่งอุบัติเหตุส่วนมากเกิดจากการยึดเกาะชิ้นงานที่ขาดความเข้าใจในพื้นฐานของกลศาสตร์การยก ในเรื่องการรับแรง, โมเมนต์, และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าในกรณีของรถปั้นจั่นที่มักเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ หรือ บูมหัก ก็มักเกิดจากการเลือกใช้แผ่นรองขาไม่เหมาะสมกับตัว, ความแข็งแรงของพื้นที่ตั้งรถที่ไม่มีการกระจายน้ำหนักที่ดีพอ และการยกโดยไม่รู้ถึงความสามารถของตัวรถ ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

 • เพื่อสามารถคำนวณหาแรงที่กระทำกับสลิง หรืออุปกรณ์การยกได้
 • เพื่อสามารถหาผลของแรงที่กระทำกับขายันพื้นในกรณีที่เป็น รถปั้นจั่น
 • เพื่อสามารถออกแบบ และตรวจสอบย้อนกลับ การทำแผนการยก
 • เพื่อหาแรงลมที่มีผลกระทำต่อชิ้นงานเมื่อลอยสูงในอากาศ
 • สามารถคำนวณต้นกำลัง เช่นมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในสำหรับ รอก, ปั้นจั่น, วินช์ และลิฟต์ สำหรับการยกได้

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 • วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 •  วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 •  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 •  ผู้ควบคุมการใช้งานเครน-งานเครื่องกล
 •  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน-งานเครื่องกล
 •  ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส., ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
09:00 – 12:00
 • คณิตศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการยก
 • การหาจุดศูนย์ถ่วงชิ้นงาน
 • แรง, ความเค้น(แรงดัน), โมเมนต์ และ ค่าปลอดภัยด้านวิศวกรรมการยก เบื้องต้น
 • การหาแรง และโมเมนต์สำหรับการยกใน 2 มิติ
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
 • การหาแรง และโมเมนต์สำหรับการยกใน 3 มิติ
 • การหาแรงกดที่ขายันพื้นของรถปั้นจั่น
 • ต้นกำลังสำหรับงานยก, ลิฟต์ และวินช์
 • การหาแรงลมที่มีผลต่อการยก
10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
อาจารย์ ธราธิป อัมพะลพ
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล
 • วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • วิทยากรรับเชิญของ วสท. หลักสูตรออกแบบปั่นจั่น
 • อ.พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
 • วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting จัดโดยชมรม
 • วิทยากรหลักสูตร กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 1 จัดโดย วสท.
อาจารย์ ธีรพงค์ มีเงิน
 • วิทยากรอิสระ ด้านปั้นจั่น
 • วศ.บ.เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อ.พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
 • วิทยากรหลักสูตร กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 1 จัดโดย วสท.

วันที่จัด

17/02/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์)
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520
FAX : (02)184-4597-8
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

MCL2.pdf