รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ก๊าซเชื้อเพลิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ตลอดจนระบบการขนส่ง เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น อีกทั้งมีการเผาไหม้ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบัน ก๊าซเชื้อเพลิงหลักที่มีการส่งเสริมการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจี (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NG)     ดังนั้น การใช้งานของก๊าซเหล่านี้จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในแง่วิธีปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับก๊าซเชื้อเพลิง
  2. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของระบบก๊าซเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ
  3. เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซเชื้อเพลิง และระบบควบคุมเพื่อความปลอดภัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
4 /11/60

กำหนดการ

08.00 – 08.30  น.                     ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30 – 08.45  น.                     กล่าวเปิดงาน

08.45 – 10.15  น.                     กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง

10.15 – 10.30  น.                     รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00  น.                     มาตรฐานการออกแบบระบบก๊าซหุงต้ม  (วสท.)

12.00 – 13.00  น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  น.                     การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง

14.30 – 14.45  น.                     รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45  น.                     การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง (ต่อ)

15.45 – 16.00  น.                     ถามตอบ

16.00 – 16.15  น.                     พิธีปิดการสัมมนา

คณะวิทยากร

ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

ประวัติด้านการศึกษา

ปริญญาตรี           คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท           Mechanical  Engineering, Massachusetts Institute  of Technology  (MIT)

ปริญญาเอก          Mechanical  Engineering, Massachusetts Institute  of Technology  (MIT)

ด้านสังคมวิชาชีพ               –  กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  (วสท.)

–  ประธานวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

–  Student Activities, ASHRAE Thailand Chapter

ปัจจุบัน      ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

04/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

ME-การออกแบบก๊าซเชื้อเพลิง-7-4-พย.-1.pdf