รหัสอบรม:

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Construction Site Safety)

หลักสูตร “การวางแผนการยกอุปกรณ์หนักโดยปั้นจั่น” (Lifting Plan)

วันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ.2563 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   หลักการและเหตุผล

ในโครงการก่อสร้างต่างอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ปั้นจั่น (Crane) ยกสิ่งของโดยที่ไม่มีการเตรียมเครื่องจักร รวมถึงไม่มีการตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการยกและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้ง การตรวจสอบหรือทวนสอบความรู้ของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ และการตรวจสอบหรือการทวนสอบสภาพหรือประสิทธิภาพของปั้นจั่นนั้น

ดังนั้นในหลักสูตร “การวางแผนการยกอุปกรณ์หนักโดยปั้นจั่น” (Lifting Plan) จะเพิ่มความรู้และแนวทางปฏิบัติในเชิงรุกแก่วิศวกรผู้ควบคุมงาน/ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมทั้งทราบถึงขั้นตอนในการเตรียมการยกสิ่งของโดยปั้นจั่น และการวางแผนการยกที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน รวมถึง สามารถทวนสอบกระบวนการต่างๆ จาก Out source  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

 • สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ต่อวิธีการใช้เครื่องจักรและระบบต่างๆของเครื่องจักร
 • เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเครื่องจักร
 • สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
 • การประเมินความเสี่ยงในการใช้เครื่องจักรและมาตรการควบคุม
 • เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบเครื่องจักร

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเพิ่มพูนความรู้ /ทักษะ ตามหลักวิชาการ ให้กับบุคลากร ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล เครื่องจักรทุ่นแรง และสามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายการตรวจสอบ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

   เนื้อหาการฝึกอบรม

1.  ประเภทของปั้นจั่น และประสิทธิภาพในการทำงาน

–   Mobile Crane/Stationary Crane

2.  ประเภทของการใช้งานของปั้นจั่น Routine/Nonroutine

–   Routine

–   Nonroutine

3.  การกำหนดประเภทของงานที่ต้องทำแผนการยก (Prepare for Lifting plan)

 • น้ำหนักปกติ (Light Lift)
 • น้ำหนักปานกลาง (Medium Lift)
 • น้ำหนักมาก (Heavy Lift)
 • งานวิกฤต (Critical lift)

4. การวางแผนการยก (Lifting Plan)

 • ข้อมูลนำเข้าในการวางแผน
 • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

5. การควบคุมกระบวนการ (Operation Control)

 • การกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน
 • การตรวจสอบระหว่างกระบวนการ

6. การตรวจสอบ/การทวนสอบ แผนการยก (Inspection & Verification Audit)

 • การทำCheck list ในการตรวจสอบ/ทวนสอบ Out source

คณะวิทยากร

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Construction Site Safety) หลักสูตร “การวางแผนการยกอุปกรณ์หนักโดยปั้นจั่น” (Lifting Plan)
นายสาธิต บูรพรรณ์
นายโฆษิต ปลื้มสระไชย

วันที่จัด

12/09/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรคุมงานก่อสร้าง, วิศวกรโยธา, วิศวกรผู้ตรวจปั้นจั่น (ปจ.1-2), ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 03 ก.ย. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

การชำระเงิน
เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้
โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดและใบสมัคร

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง-เครน-12-13กย63.pdf