รหัสอบรม:

 • วัตถุประสงค์

IPA ได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ที่เทคนิคนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ให้ใช้ได้ในประเทศไทย รวมทั้งต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ให้เกิดการร่วมมือกันทั้งในส่วนของ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง สถาบันการศึกษาและภาครัฐบาล ดังนั้นจึงเป็นจุดประสงค์ให้เกิดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการออกคู่มือ Press-in retaining structure: a handbook (First edition 2016) ซึ่งเป็นคู่มือที่แนะนำแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างของเทคนิค Press-in โดยในงานสัมมนาจะมีการแจกคู่มือเล่มนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย

อัตราค่าลงทะเบียน

 • สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก IPA 3,500 เยน (ประมาณ 1,000 บาท) ต่อท่าน
 • สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก IPA 3,000 เยน (ประมาณ 850 บาท) ต่อท่าน
 • นักเรียน 1,750 เยน (ประมาณ 500 บาท) ต่อท่าน
 • ขั้นตอนการลงทะเบียน: สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://www.press-in.org/en/event

 

 • วิธีการชำระเงิน: ชำระผ่านบัตรเครดิตเมื่อลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ด้านบน
  การยกเลิก: กรณียกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินที่ชำระแล้วได้ แต่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมงานได้
  จำนวนแต้ม PDU ที่ได้รับ: 9 แต้ม PDU
  หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับคู่มือในรูปแบบ USB 1 อัน ต่อ 1 กลุ่ม (4 คน) ที่มาจากองค์กรเดียวกัน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

09:00 – 09:30  ลงทะเบียน
09:30 – 09:40  กล่าวเปิดงาน ดร. อภิชาติ สระมูล President of Thailand Underground & Tunneling Group
09:40 – 10:10  การบรรยายเรื่องที่ 1 การบรรยายพิเศษ (Application of Physical Modeling on Retaining Structure )
Dr. Jiro Takemura Assoc. Prof. at Tokyo Institute of Technology / Director International Press-in Association
10:10 – 10:40 การบรรยายเรื่องที่ 2 ภาพรวมงานเสาเข็มในปัจจุบันของประเทศไทย
(Overall current practice of piling work in Thailand)
ดร. วันชัย เทพรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:40 – 10:50 พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ และอาหารว่าง
10:50 – 11:20 การบรรยายเรื่องที่ 3 หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีการกดและโครงการที่อาจเกิดขึ้นได้ในประทเศไทย
(Fundamentals of Press-in machine technology and Future potential projects in Thailand)
ดร. อิทธิชัย บุญสิริ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
11:20 – 12:00 การบรรยายเรื่องที่ 4 โครงสร้างกันดินโดยเทคโนโลยีการกด : คู่มือการออกแบบ
(Press-in Retaining Structures: A handbook (Design))
Dr. Jiro Takemura Assoc. Prof. at Tokyo Institute of Technology / Director International Press-in Association
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 การบรรยายเรื่องที่ 5 ประสบการณ์การใช้เครื่องมือ Silent Piler ในประเทศไทยและข้อจำกัด
(Silent Piler usage experience in Thailand and difficult condition to be applied)
คุณ วิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ ประธานบริษัท อัลเท็มเทค จำกัด
13:30 – 14:10 การบรรยายเรื่องที่ 6 โครงสร้างกันดินโดยเทคโนโลยีการกด : คู่มือการก่อสร้าง
(Press-in Retaining Structures: A handbook (Construction))
Mr. Kohei Takata GIKEN SEISAKUSHO ASIA PTE., LTD.
14:10 – 14:50 การบรรยายเรื่องที่ 7 ข้อปฏิบัติในการใช้เทคนิคฉีดน้ำในเทคโนโลยีการกด
(The Best Practice Notes for Water Jetting)
Mr. Tsunenobu Nozaki GIKEN LTD.
14:50 – 15:00 พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ และอาหารว่าง
15:00 – 15:30 การบรรยายเรื่องที่ 8 ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโดยเทคโนโลยีการกด
(E-site visit (Introduction of the Press-in applications))
Mr. Tomotaka Hirose GIKEN LTD.
15:30 – 16:00 ช่วงอภิปราย ช่วงแสดงความคิดเห็น ถาม/ตอบ คำถาม
ดร. ภาสกร กิติโยดม* บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
16:00 – 16:10 กล่าวปิดงาน Dr. Osamu Kusakabe The President of International Press-in Association

คณะวิทยากร

วันที่จัด

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

ผู้จัดงานหลัก: International Press-in Association (IPA)
ผู้จัดงานร่วม: - The Engineering Institute of Thailand (EIT)
- Thailand Geotechnical Society (TGS)
- Thailand Underground & Tunneling Group (TUTG)
สนับสนุนโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
สนับสนุนทางการเงินโดย: GIKEN LTD.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร