รหัสอบรม:

**หมายเหตุ:  กรุณาสมัครโดยกรอกใบสมัคร ส่งโทรสาร 02 184 4662  หรือส่งที่ E-mail: [email protected] เท่านั้น**

SYNOPSIS

Groundwater creates high risks in underground construction. Unpredictable ground conditions, ground-water and water ingress can be problematic and affect construction with costly delays. Cormix has developed innovative solutions for sustainable waterproofing in Tunnels and waterstopping technologies for under-ground construction providing systems for stopping water during construction and long term waterproofing.

The holistic  approach to waterproofing for tunnel and underground construction from Cormix includes  jointless, fixing free, one part sprayable waterproofing membranes for hard rock tunnelling, Polyurethane resins, foams and silicates for soil & rock consolidation and below grade water stoppage, Hydrogels for shutting off heavy water leakage, Hydrophilic strips for sealing precast concrete and sealant applied swelling water-stops for construction joints. Cormix products can help to provide optimal water control and management in underground construction long term. These materials are produced in Thailand by Cormix to meet the specific needs of the tunneling industry.

Objective: to share information regarding the latest technology available in Thailand for unpredictable ground conditions, groundwater stoppage, water ingress and waterproofing of tunnels in both soft soil and hard rock conditions

13.00 – 13.20             Register at 4th Floor, EIT Building

13.20 – 13.25             Opening: Dr. Apichart Sramoon                                                                   (TUTG)

13.25 – 13.30             Opening: Mr. Edward Batchelor                                                                   (Managing Director of Cormix)

13.30 – 13.50                                                             u Groundwater in tunnel construction awareness                   (Dr.Thanu  Harnpattanapanich)

K.Tossapol Ketwattha

(Technical Service Manager)

K.Parag Patil

(Technical Manager)

 

13.50 – 15.15                                                                             u Waterproofing in tunnels                                               

  • Sprayable one part highly flexible cementitious Polymer modified waterproofing membrane for tunnel linings and other below grade structures replaces conventional sheet membranes
  • Sprayable high performance, high solids polyurethane liquid applied waterproofing membrane with superior properties to conventional PU Non toxic, no fire hazard, no solvent, bitumen free, highly elastic

 

K.Anucha Sombutpun

(Technical Service Engineer)

K.Parag Patil

(Technical Manager)

 

u Ground Improvement & Consolidation         

                                         (Soil & Rock Consolidation) and Stopping Water Movement 

  • Soil & rock consolidation and below grade water stoppage
  • Fast setting rigid polyurethane foam for soil & rock
  • Shutting off heavy water leakages with high tensile adhesion to wet & dry substrates
K.Anucha Sombutpun

(Technical Service Engineer)

K.Parag Patil

(Technical Manager)

 

15.15 – 15.35             Tea Break

15.35 – 16.05             u   A hydrophilic strip for sealing precast concrete tunnel

segments and preformed construction joints.

u   Sealant applied swelling waterstops for

construction joints.

u TBM Accessories (Grease / Foam)

  • TBMs & Tail Seal Grease
  • Soil Conditioning Foams & Polymer

16.05 – 16.35             Questions & AnswersBrochure Cormix_26-07-2018

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

15/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

Brochure-Cormix_06-03-17.pdf